Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – Łapiguz, gm. Zamość

245

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obręb: Łapiguz

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1 Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nr 105

KW nr ZA1Z/00054107/9

2 Powierzchnia nieruchomości 0,4600 ha
3. Opis nieruchomości Teren płaski, kształt prostokąta. Nieruchomość
ma dostęp do sieci elektrycznej i gazowej.
4 Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania
Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość, teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B–IV–1: tereny zabudowy o niskiej intensywności, o strukturze i standardach miejskich – mieszkalnictwo jednorodzinne, nieuciążliwe usługi publiczne i komercyjne, nieuciążliwa działalność gospodarcza (rzemiosło, hurtownie itp.), obsługi tranzytowego ruchu drogowego międzynarodowego i krajowego (Sitaniec „Piaski”) wymagającej uporządkowania.
5 Termin zagospodarowania nieruchomości x
6 Cena nieruchomości 181 000,00 zł
7 Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego x
8 Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy x
9 Terminy wnoszenia opłat x
10  

Zasady aktualizacji opłat

x
11 Informacje o przeznaczeniu
do sprzedaży, do oddania
w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Przetarg ustny nieograniczony.
12 Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Nieruchomość ta będzie sprzedawana w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Łapiguz oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 6 tygodni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 25 lutego 2021 r.
Sporządził: Tomasz Paszko