Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (Zawada)

174

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obręb: Zawada

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 315
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,03 ha
3. Opis nieruchomości Klasy użytków R-Br – Ii – 0,01 ha, R-II-0,02 ha
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

 

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie
z zasadami gospodarki rolnej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi co najmniej 100,00zł w stosunku rocznym. Przy czym pierwsza opłata roczna z tytuły czynszu dzierżawnego wynosi 200 plus co najmniej 100,00 zł.
9. Terminy wnoszenia opłat Pierwszy czynsz płatny z góry, w gotówce w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy, a w latach następnych czynsz płatny do 15-go września.
10. Zasady aktualizacji opłat Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych.
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat
lub na czas nieoznaczony.

W przypadku braku ofert odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

W przypadku zgłaszania ofert o dzierżawę przedmiotowej nieruchomości   termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

W przypadku braku ofert w terminie do 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, nieruchomość ta będzie oddana bez trybu przetargowego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Zawada oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

 

Zamość, dnia 06 września 2021 r.

Sporządził: Tomasz Paszko