Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu Siedliska

207

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu Siedliska 130, 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania o nazwie “Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych” w okresie od 06.04. 2021r. do 30.06. 2021r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 1 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl na załączonym formularzu.
Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Zamość dnia 04 marzec 2021 r.

Formularz uwag do oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Rodzaj zadania publicznego

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

2. Nazwa i adres organizacji, która złożyła ofertę

Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym w Zamościu

Siedliska 130

22-400 Zamość

3. Nazwa własna projektu

“Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych”

4. Uwagi wraz z uzasadnieniem
5. Dane zgłaszającego uwagi(imię i nazwisko, nazwa podmiotu, adres korespondencyjny, nr telefonu, e- mail)
6. Data wypełnienia formularza
7. Podpis zgłaszającego uwagi