Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Profilaktyka I rozwiązywanie problemów alkoholowych.

258

SAO.525.3.2021

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta “WIARUS” ul. Peowiaków 66 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Profilaktyka I rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania pod nazwą: “Organizacja pieszej pielgrzymki do Krasnobrodu”

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 15 lub droga elektroniczna na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Zamość dnia 09.07.2021 r.

Formularz uwag Szczegóły