Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

144

SAO.524.3 .2021

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(. Dz. U. z 2020r, poz. 1057).

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych  w  zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu   w 2021 roku.

I. Rodzaj zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

1.”Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej dziewcząt na obiektach sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru do sekcji sportowych, prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizację turniejów, zawodów, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość “.

Wysokość środków publicznych planowanych na wsparcie realizacji zadania- 20.000,00 zł

W roku 2020 – na realizację tego rodzaju zadanie przekazano kwotę – 10.000,00 zł

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionego zadania na terenie Gminy Zamość i skierowaną dla jej mieszkańców.
 2. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i  wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
 3. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
 4. aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji(odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany)- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 5. statut.
 6. aktualną lista zawodników.
 7. Podmiot dotowany musi posiadać doświadczenie w realizacji zadania o którym mowa w ogłaszanym konkursie.

 

III. Terminy i warunki składania ofert.

 1. Oferty należy składać w pok. Nr 1 Urzędu Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92 w terminie do 12.03.2020r do godz. 15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego oraz należy napisać nazwa zadania”.
 2. Termin realizacji zadania od 01.01.2021 do dnia 31 grudnia 2021r.
 3. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być koszty, które zleceniodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.
 4. Wymagany wkład finansowy wnioskowanej dotacji (rozumiane jako środki finansowe własne lub pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi nie mniej niż 5 % wnioskowanej dotacji.
 5. Wymagany minimalny wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna) wynosi nie mniej niż 10% wnioskowanej kwoty dotacji. Oferty niezawierające wymaganego wkładu osobowego nie będą rozpatrywane.
 6. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt.6 oferty oraz w pkt III.5 oferty oraz ocenił, wskazał i opisał ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.
 7. Wkład rzeczowy– konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do realizacji zadania.
 8. kład osobowy– nie stanowi wkładu finansowego.
 9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1. wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  2. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania, a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,
  3. złożenie sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załączniki nr 5 do  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie  wzoru oferty i  wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z zestawieniem faktur.

10.W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki realizacji zadań.

Oferent realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/W(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z (Dz.U. 2019r., poz.351 z późn. zm.).

 

V. Tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od ostatniego dnia terminu składania ofert.
 2. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
 3. ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 4. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają jedynie uzupełnieniu -oferent ma prawo uzupełnić braki formalne w ciągu 5 dni.
 5. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja Konkursowa -powołana przez Wójta Zarządzeniem.
 6. Kryteria oceny projektu formalnej i merytorycznej.
L.p. Kryterium oceny formalnej Tak/nie Uwagi
I. Kryteria niepodlegające uzupełnieniu
1. Oferta wpłynęła w terminie Tak/nie
2. Oferent jest podmiotem uprawnionym w świetle art.3 ustawy        o działalności pożytku  publicznego  i o wolontariacie. Tak/nie
3. Oferta została złożona na obowiązującym druku Tak/nie
4. Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji Tak/nie
5. Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu. Tak/nie
6. Wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu konkursowym. Tak/nie
7. Zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi                w ogłoszeniu konkursowym. Tak/nie
II. Kryteria podlegające uzupełnieniu:
8. Oferta i załączniki(kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione. Tak/nie
9. Oferta zawiera wymagane załączniki:

1/ Aktualny odpis z KRS  lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

2/ Stosowne oświadczenie i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu(jeśli dotyczy)

Tak/nie
10. Załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem. Tak/nie
11. Oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. Tak/nie

 

L.p. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna liczba punktów
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę,        w tym:

Ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 

 

0-5

 

 

0-5

 

 

0-5

2. Budżet zadania

Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym          w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.    3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.      3. ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 

0-5

 

0-5

 

 

0-5

  Maksymalna liczba punktów 30

 

 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Zamość po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Decyzja Wójta Gminy Zamość o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji , finansowania i rozliczania zadania.
 3. Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 5. W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.
 6. Wójt Gminy Zamość zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:
  • a) braku ofert,
  • b) gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
 7. W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Wójt Gminy Zamość podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.
 8. Warunkiem zawarcia umowy jest podanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 10. Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania ze środków Gminy Zamość:
 • 1/ wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie,
 • 2/ wynajem obiektów sportowych,
 • 3/ ubezpieczenie uczestników zadania,
 • 4/ transport na zawody,
 • 5/ zakwaterowanie i wyżywienie uczestników,
 • 6/ obsługa sędziowska ,techniczna i medyczna,
 • 7/ opłaty wpisowe, startowe, i licencje,
 • 8/ niezbędne stroje sportowe,
 • 9/ niezbędny sprzęt sportowy,
 • 10/ dyplomy, puchary, medale,
 • 11/ koszty organizacji obozów sportowych.

 

Zamość dnia 17.02.2021r.