Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

222

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 19 październik 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 09:30 odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr działki 105 i powierzchni 0,4600 ha położonej w obrębie Łapiguz, gm. Zamość. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 140 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 14 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 15 października 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51 lub pod adresem strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl a następnie: Informacja w urzędzie > Informator ogłoszeniowy, decyzje środowiskowe, budowy > Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość > Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość rok 2021 > Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Łapiguz.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.