Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej

113

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 24 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 13:00 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH oznaczonych nr działek 416 i 417 ark. 2 o powierzchni 3/22 ha położonych w miejscowości i obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100 groszy) co stanowi 5,00 q żyta.

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wadium zostało ustalone w wysokości 500,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Na stawkę pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego składa się odpowiednio: jednorazowa opłata w wysokości 250,00 zł, oraz stawka uzyskana w wyniku przetargu (min. 200,00 zł). A w latach następnych odpowiednio stawka uzyskana w wyniku przetargu (min 200,00 zł)

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Zamość, dnia 17 maja 2021 r.

Sporządził: Tomasz Paszko