Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

606

Gmina Zamość przystąpiła do Programu “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Program na terenie Gminy Zamość jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Okres realizacji Programu na terenie Gminy Zamość
Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2021 roku
Kwota dofinansowania – 34 272 zł.
Wartość projektu – 34 272 zł.

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogli przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.

Adresaci Programu
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu
Na terenie Gminy Zamość wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny w łącznej ilości 960 godzin.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120 pod numerem telefonu 84 638 20 17