Ogłoszenie Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

137

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Zadanie adresowane jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do stopnia znacznego, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Pomoc przyznawana w postaci opieki wytchnieniowej jest bezpłatna.
Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o złożenie w GOPS do dn. 20 października 2021 r. swojej deklaracji. Deklarację wzięcia udziału w Programie można wysłać na adres mailowy tut. Ośrodka:  poczta@gops-zamosc.pl
Opiekunowie, którzy nie będą mieli możliwości złożenia takiej deklaracji, są proszeni o pilny kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS pod niżej wymienionymi numerami telefonów. Zebrane dane posłużą do diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Zamość.
Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Szczebrzeska 120 pod numerem telefonu 84 638 20 17, 506 394 116
Wsparcie będzie przyznawane po uzyskaniu przez Gminę Zamość środków finansowych na realizację Programu. Złożenie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem pomocy.
Więcej informacji o programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.