Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych w miejscowości Płoskie, działki 515/22, 515/24 i 515/25

222

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 9:00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w miejscowości Płoskie:

  1. działka Nr 515/22 o powierzchni 0,1008 ha, cena wywoławcza 62,000,00 zł.,
  2. działka Nr 515/24 o powierzchni 0,1488 ha, cena wywoławcza 100.000,00 zł.,
  3. działka Nr 515/25 o powierzchni 0,2069 ha, cena wywoławcza 134.000,00 zł.,

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51 lub pod adresem strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl a następnie: Informator ogłoszeniowy, decyzje środowiskowe, budowy – Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość – Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość rok 2021.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, 23 marca 2021 r.