Ogłoszenie o przetargu (Sitaniec Błonie)

186

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 08 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 12:00 odbędzie się: PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NIERUCHOMOŚCI gruntowej, na której zlokalizowany jest budynek z przedmiotowym lokalem o pow. 117,3m2 o numerze porządkowym Sitaniec 391. położonej na działce nr 763/2 w obrębie geodezyjnym Sitaniec Błonie, gm. Zamość,

Nieruchomość przeznaczona jest pod prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej, która nie wymaga wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cena wywoławcza w przetargu wynosi 1000 zł netto (słownie: jeden tysiąc złotych) i stanowi jednomiesięczny czynsz najmu. Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren,na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-3. Teren zabudowy wiejskiej z nieuciążliwymi usługami publicznymi i komercyjnymi, drobną nieuciążliwą działalnością gospodarczą, obsługą rolnictwa. Wadium w wysokości jednomiesięcznego czynszu, tj. 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP  w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 04 czerwca 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet pierwszego czynszu  za najem. W razie uchylenia się od zawarcia umowy najmu przez uczestnika, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem oddania w najem, oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 26 kwietnia 2021 r.