Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerami działek 1590/145 i 1590/147 ob. Staniec Błonie, gm. Zamość

447

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 10.00 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO działek nr 1590/145 i 1590/147 o łącznej powierzchni 0,6642 ha położonych w miejscowości Sitaniec, obręb Sitaniec Błonie, gm. Zamość.

Cena wywoławcza wynosi 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych i 00/100 groszy).

Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-2. Teren skoncentrowanej działalności gospodarczej: bazy, składy, rzemiosło produkcyjne, przemysł, giełdy towarowe, itp. – zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wraz z możliwością realizacji nowej na działkach rzemiosła produkcyjnego wyłącznie dla właścicieli (użytkowników) zakładu o ile pozwalają na to przepisy szczególne. Zagospodarowanie terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji z branży produkcyjnej, usługowej i budowlanej. Przy zastrzeżeniu, że wyłącza bazy składów i magazynów materiałów sypkich, pylących odpadów, łatwopalnych, kopalnych surowców energetycznych, ferm zwierzęcych, wytwórni mas bitumicznych oraz innych uciążliwych usług.

Wadium w przetargu zostało ustalone w wysokości 23 000,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 2 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet pierwszej opłaty która wynosi 15-25 % ceny wylicytowanej w przetargu. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał. wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem sprzedaży oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 23 lutego 2021 r.

Sporządził: Tomasz Paszko