Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę obręb Wieprzec Wychody, gm. Zamość

159

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 10:00 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ oznaczonej nr działki 214 ark. 1 o powierzchni 0,44 ha położonej w  obrębie Wieprzec Wychody, gm. Zamość.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy).

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób  zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.

Wadium w przetargu zostało ustalone w wysokości 250,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał. wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Na stawkę pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego składa się odpowiednio: jednorazowa opłata roczna w wysokości 250 zł, oraz stawka uzyskana w wyniku przetargu (min. 50 zł). A w latach następnych odpowiednio stawka uzyskana w wyniku przetargu (min. 50 zł).

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 15 marca 2021 r.
Sporządził: Tomasz Paszko