Oferta na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Płoskie)

138

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Parafię rzymsko-katolicką pw. Św. Jacka w Płoskiem Płoskie 25 22-400 Zamość z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu Ochrony zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania: rodzaj zadania publicznego -Organizacja dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Zamość wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktycznego promującego zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień- tytuł – “Wypoczynek wyjazdowy”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 15 lub droga elektroniczna na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Zamość dnia 17.06.2021 r.

Oferta Formularz uwag