Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia

126

Działając na podstawie art. 5, art 11, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z  2020r.  poz.1057 z późn. zm.)

Wójt Gminy Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na:     

Realizację zadania publicznego w zakresie ochrona i promocja zdrowia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy prowadzących na terenie Gminy Zamość lub Miasta Zamość działalność pożytku publicznego, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

Ochrona i promocja zdrowia.

Przedmiotem konkursu są oferty programowe dotyczące realizacji zadania pn.:

 1. „Promocja zdrowia w tym główne działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość”.

Wysokość środków publicznych planowanych na wsparcie realizacji zadania – 30.000,00 zł
W roku 2021 na realizację tego rodzaju zadania przekazano kwotę – 22.960,00 zł

 

 1. ,,Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość”

Wysokość środków publicznych planowanych na wsparcie realizacji zadania – 15.000,00 zł
W roku 2021 na realizację tego rodzaju zadania przekazano kwotę – 10.000,00 zł

 

Zasady przyznawania środków publicznych:

 1. W otwartym konkursie ofert na realizację zadań określonych mogą wziąć udział wyłącznie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego  w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Zamość lub Miasta Zamość i skierowaną dla mieszkańców Gminy Zamość, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Ofertę należy przygotować na formularzu zgodnym ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia   24 października   2018  roku  w sprawie  wzorów  ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań    (Dz. U. z 2018 roku  poz. 2057).
 3. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w pok. nr 1 (parter) Urzędu Gminy w Zamościu, ul. Peowiaków 92.

Nie będą przyjmowane oferty złożone drogą elektroniczną.

Osoba upoważniona do kontaktu- insp. Aneta Zygmunt, tel. 84-639- 29- 59 wew.49. – pok. nr 1 (parter).

 1. Oferty należy składać   w    terminie   do  07  stycznia   2022r.   do   godz.  15.30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Oferta na konkurs zadań pożytku publicznego oraz należy napisać nazwa zadania”.
 2. Do oferty należy dołączyć (wymagane załączniki):
  • aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • aktualny statut lub inny dokument wskazujący zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do reprezentacji – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
  • oświadczenie Oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania
  • Informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie zadania.
 3. Podmiot dotowany musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań określonych powyżej.
 4. Miejsce realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia musi znajdować się na terenie Gminy Zamość lub Miasta Zamość.
 5. Oferent jest zobowiązany do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 6 oferty oraz w pkt. 5 oferty. Oferent ocenił, wskazał i opisał ewentualne ryzyka związane z realizacją zadania i osiągnięciem oczekiwanych rezultatów.
 6. Oferent jest zobowiązany do podania do zadania co najmniej niżej wymienionych rezultatów:
  • Liczby przeprowadzonych działań w ramach zadania publicznego (godziny).
  • Liczba uczestników zadania publicznego (osoby).
 1. Wkład rzeczowy – konkurs nie przewiduje wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do realizacji zadania.

 

III. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w terminie do dnia 07 stycznia 2022r., o zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty lub data stempla pocztowego.
 2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Formularz powinien być czytelnie i kompletnie wypełniony.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi  przy  poszczególnych  polach  lub  w  przypisach. W przypadku pól, które nie dotyczą oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

 1. Termin realizacji zadań opisanych w ofercie powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i kończyć do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 2. Przedmiotem rozliczenia środków publicznych nie mogą być koszty, które zleceniodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy.
 3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  • wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
  • prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania a także wszelkiej innej dokumentacji, która umożliwi ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowo-finansowym,
  • złożenie sprawozdania z wykonania zadania na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załączniki nr 5 do  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku, w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2057)           w terminie 30   dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.
 1. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty środków publicznych niewykorzystana jej część podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

Termin składania ofert.

 • Oferty należy składać w pok. nr 1 Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 w Zamościu  w terminie do dnia 07 stycznia  2022 roku, do godz.15.30.
 • O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do urzędu.

 

Tryb i kryteria wyboru ofert.

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od ostatniego dnia terminu składania ofert.
 • Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
 • Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.
 • Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają jedynie uzupełnieniu -oferent ma prawo uzupełnić braki formalne w ciągu 5 dni.
 • Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Zarządzeniem.
 • Kryteria oceny projektu formalnej i merytorycznej.

 

L.p. Kryterium oceny formalnej Tak/nie Uwagi
I. Kryteria niepodlegające uzupełnieniu
1. Oferta wpłynęła w terminie    
2. Oferent jest podmiotem uprawnionym w świetle art.3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie.    
3. Oferta została złożona na obowiązującym druku    
4. Zadanie mieści się w działalności statutowej organizacji    
5. Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu.    
6. Wnioskowana wysokość środków publicznych nie przekracza maksymalnej kwoty dofinansowania na poszczególny rodzaj zadania, określonej w ogłoszeniu konkursowym.    
7. Zadanie jest zgodne z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym.    
II. Kryteria podlegające uzupełnieniu:
8. Oferta i załączniki(kserokopie) zostały podpisane przez osobę/y uprawnione.    
9. Oferta zawiera wymagane załączniki:

1/ Aktualny odpis z KRS  lub innej ewidencji potwierdzający status prawny podmiotu i prowadzonej działalności oraz osób upoważnionych do reprezentacji.

2/ Stosowne oświadczenie i pełnomocnictwa związane ze statusem prawnym podmiotu(jeśli dotyczy)

   
10. Załączniki zostały potwierdzone za zgodność  z oryginałem.    
11. Oferta zawiera deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.    

 

 

L.p. Kryteria oceny merytorycznej Maksymalna  liczba punktów
1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez Wnioskodawcę, w tym:

Ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

Ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

Uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność        i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel dotacji.

 

 

0-5

 

 

0-5

 

0-5

2. Budżet zadania

Ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.          3 ust. 3 udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

Uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.        3. ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

 

0-5

 

0-5

 

 

0-5

  Maksymalna liczba punktów 30

 

 • Decyzję o przyznaniu środków publicznych podejmuje Wójt Gminy Zamość po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 • Decyzja Wójta Gminy Zamość o przyznaniu środków publicznych jest podstawą do podpisania umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
 • Złożenie ofert nie jest jednoczesne z otrzymaniem środków publicznych lub przyznaniem środków publicznych w oczekiwanej wysokości.
 • Zleceniobiorca zobowiązany jest do wprowadzenia korekty kosztorysu w przypadku przyznania środków publicznych w wysokości innej niż wnioskowana.
 • W przypadku kiedy przyznane środki publiczne będą niższe niż oczekiwane, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanych środków publicznych.
 • Uzyskane przez organizację środki publiczne nie mogą być przeznaczone na:
  • zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy,
  • prowadzenie działalności gospodarczej podmiotu,
  • nabycie i dzierżawę gruntów,
  • opłaty leasingowe, zobowiązania z tytułu otrzymania kredytów, inwestycje,
 • Wójt Gminy Zamość zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub w zakresie poszczególnych zadań, w przypadku:
  • braku ofert,
  • gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert,
 • W przypadku, o którym mowa w pkt 13 Wójt Gminy Zamość podejmie decyzję o ponownym ogłoszeniu konkursu ofert.
 • Warunkiem zawarcia umowy jest podanie rachunku bankowego dla przyjęcia środków publicznych.
 • Warunkiem przekazania środków publicznych jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej.
 • Udzielający środków publicznych ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

WÓJT
Ryszard Gliwiński