Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania usługi opieki wytchnieniowej

103

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość
z dnia 01.07.2021r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ WYKONANIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ
1. Przedmiotem zapytania ofertowego była cena na realizację usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” w ramach Funduszu Solidarnościowego.

2. Na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta spełnia wymogi merytoryczne i formalne.

3. Wybrana została oferta:

Medis24 Sp.z.o.o
ul. Wronia 45/U2
00 – 870 Warszawa

Zamość 01.07.2021 r.