Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

655

Wnioski można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zamościu ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość pokój nr 12, piętro I, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30. Wnioski do pobrania dostępne są również na stronie www.gopszamosc.bip.lubelskie.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie od dnia 1 września 2021r. do dnia 15 września 2021 r.
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 października 2021r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego- do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

Wnioski złożone po terminie skutkują pozostawieniem bez rozpatrzenia.

Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528 zł netto na osobę ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz.U. z 2018 r. poz. 1358)

Dokumenty które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień 2021 r.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia za miesiąc sierpień 2021.,
 • w przypadku utraty dochodu, dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np: świadectwo pracy, zaświadczenie),
 • odcinek lub decyzja o wysokości przyznanego świadczenia z tytułu:emerytury, renty rodzinnej, renty chorobowej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego,
 • zaświadczenie / oświadczenie / decyzja – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  o wysokości otrzymywanych świadczeń: z tytułu zasiłku okresowego, zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku rodzinnego
  wraz z dodatkami do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
 • osoby otrzymujące alimenty przekładają kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty
  lub zaświadczenie Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
 • decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
 • osoba bezrobotna oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,
 • oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki
  na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.