Informacja dotycząca świadczenia pielęgnacyjnego

330

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
zgodnie z art.17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz.111 ze zm.)

 

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1. osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

  1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia,
  2. w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1. matce albo ojcu,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie będącą rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1954r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w przypadku braku osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającej opieki?
W przypadku braku osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki o świadczenie ubiegać się mogą:

 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. nie ma osób wymienionych w pkt.1 i 2 , lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  a) ma ustalone prawo do emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
  b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 2. osoba wymagająca opieki:
  a)pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  b)została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
  na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 3. na osobę wymagającej opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego /urlop wychowawczy/, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekunów, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 4. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Czy fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadania statusu bezrobotnego ma wpływ na uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego?
Osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wypływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.
Kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne rolnikowi, małżonkom rolników bądź domownikom?

 1. w przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują:
 2. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 3. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub domownikowi w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest zależne do dochodu?
Świadczenie pielęgnacyjne nie jest zależne od dochodu osoby sprawującej opiekę oraz osoby wymagającej opieki.

Ile wynosi obecnie świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1 971,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?
Świadczenie pielęgnacyjne zostaje przyznany na wniosek osoby zainteresowanej po spełnieniu warunków określonych w art. 17 w/w ustawy. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez:
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub
– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub
– Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub
– inny organ emerytalno – rentowy

Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120 – parter pokój 02. Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika realizującego świadczenia opiekuńcze pod nr tel. 084 638 52 01 wewn. 18.