Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

1100

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na realizację inicjatyw lokalnych. O wyodrębnieniu w budżecie Funduszu decyduje Rada Gminy, podejmując stosowną uchwałę. Decyzję o tym, co ma być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Techniczną realizacją wybranego przez Mieszkańców zadania zajmuje się Wójt Gminy (z Administracją).

 

Na jakie zadania można przeznaczyć środki z FUNDUSZU SOŁECKIEGO? O tym, na jaki cel wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują Mieszkańcy Sołectwa, zgłaszając konkretne wnioski i głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Wskazane do realizacji zadania zgodnie z art. 2. ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

  • mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa,
  • mają być zgodne ze strategią rozwoju Gminy,
  • muszą mieścić się w katalogu zadań własnych Gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np. budowy chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

 

W jaki sposób Sołectwo może rozdysponować środki FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2022 roku? Propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego. Mieszkańcy uprawnieni do udziału w zebraniu wiejskim poprzez głosowanie jawne podejmują ostateczną decyzję. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim (oraz głosowania na nim), zgodnie z §18 statutu Sołectwa, mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys. Organizację zebrania wiejskiego określa również statut Sołectwa. Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje o tym, co chcą sfinansować ze środków Funduszu Sołeckiego, musi odbyć się najpóźniej 30 września 2021 r., gdyż do tego dnia Sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych na zebraniach wiejskich, dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2022 rok (art. 5 ust. 4 ustawy o Funduszu Sołeckim).

 

Kto i jak może zgłosić wniosek na zebraniu wiejskim w sprawie wydatkowania środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO? Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat: „wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Z powyższego wynika, że prawo składania wniosku na zebraniu wiejskim mają Sołtys lub Rada Sołecka, lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich Mieszkańców Sołectwa.

 

Co powinien zawierać wniosek składany na Zebraniu Wiejskim w sprawie przeznaczenia środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek Sołectwa – cytat: „powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem”. Z powyższego wynika, że podobne wymagania dotyczą wniosku przedkładanego zebraniu wiejskiemu pod głosowanie przez uprawnionych wskazanych powyżej. Wniosek powinien zawierać opis (nazwę) przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), opis efektu, szacunkowe koszty realizacji oraz krótkie uzasadnienie. Dla uproszczenia procedury w Gminie Zamość przyjęto obowiązujący druk wniosku, który można pobrać ze strony www.gminazamosc.pl – wzór wniosku zamieszczamy też na str. 8 niniejszego Biuletynu. Koszty realizacji przedsięwzięć nie mogą przekraczać kwoty funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu (patrz: tabela w Biuletynie). Uzasadnienie wniosku powinno określać sposób jego realizacji i wskazać, w jaki sposób działania te przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców Sołectwa.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wydatkowaniu środków Funduszu Sołeckiego? Środki funduszu sołeckiego 2022 trzeba wydać i rozliczyć do końca roku. Nie można ich gromadzić poprzez przeniesienie ich na kolejny rok. Sołectwa mogą podejmować wspólne decyzje o wydatkowaniu środków funduszu. Wówczas potrzebne są uchwały zebrań wiejskich wszystkich Sołectw chcących realizować wspólne zadanie. Realizacja zadania, zgłaszanego do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego, powinna zakończyć się konkretnym wymiernym efektem, który podawany jest w uzasadnieniu wniosku. Dlatego ważne jest, aby środki potrzebne na realizację zgłaszanego zadania współgrały z kwotą funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu i umożliwiały osiągnięcie efektu wskazanego we wniosku. Składane do Wójta przez Sołtysów wnioski podlegają kontroli organów Wojewody i innych służb, np. Najwyższej Izby Kontroli. Ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje Wójta Gminy do analizy składanych wniosków i reakcji w przypadku naruszenia określonych przez Parlament zasad – art. 5 ust. 5 ustawy – cytat: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa”. W sytuacji, gdy wniosek wskazuje do realizacji zadanie, nie mieszczące się w kategorii zadań własnych Gminy, działania podejmuje Rada Gminy poprzez jego odrzucenie w trakcie uchwalania budżetu Gminy – art. 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat: „Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7”.

 

Co trzeba zrobić, aby współdecydować o przeznaczeniu środków? Udział w zebraniu wiejskim jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący Sołectwa (zebranie wiejskie) jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Warto zapoznać się z powyższym tekstem oraz innymi materiałami zamieszczonymi na www.gminazamosc.pl (ustawa o funduszu sołeckim, statut Sołectwa). Tam też jest do pobrania druk wniosku składanego w trakcie zebrania wiejskiego. Dobre przygotowanie do udziału w zebraniu wiejskim, a więc i świadome decyzje, mogą zapewnić wcześniejsze rozmowy z Sołtysem i Radnym Rady Gminy. Warto wcześniej omówić sprawę z sąsiadami. W celu dobrego przygotowania wniosku można przed zebraniem napisać do Wójta Gminy Zamość poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób warto rozstrzygnąć obawę, czy planowane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Gminy i jakie środki mogą być potrzebne na jego realizację. Informacje o terminach zebrań wiejskich będą w najbliższym czasie zamieszczone na www.gminazamosc.pl. Będziemy je wysyłać także poprzez gminny system powiadamiania sms. Kto jeszcze nie zarejestrował w nim swojego telefonu komórkowego, warto to uczynić. To nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl i zarejestrować się. Nie podaje się nazwiska tylko numer telefonu i nazwę Sołectwa. Sołtysi będą informować o zebraniach wiejskich m.in. poprzez plakaty. Poprosimy również Księży Proboszczów Parafii o przekazywanie informacji o zebraniach. ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE we wrześniu. W tym roku odbędą się one w warunkach naznaczonych pandemią koronawirusa. Termin zebrań wiejskich ani też procedury podejmowania tematu nie zostały jednak przez Parlament zmienione. Będziemy więc organizować zebrania w sposób pozwalający zachować bezpieczeństwo zdrowotne. Tym zajmą się Sołtysi i Administracja. Mieszkańców prosimy o zabranie ze sobą maseczek. Tak, jak każdego roku, we wszystkich zebraniach będzie uczestniczył Wójt Gminy Zamość. Będzie to więc okazja do rozmów o innych ważnych sołeckich i gminnych sprawach. Będą też podejmowane inne decyzje budżetowe. ZAPRASZAM NA ZEBRANIA WIEJSKIE. Do zobaczenia.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 11.08.2021 r.

 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zamość Nr 492/21 z dnia 27 lipca 2021 r.

Lp. Nazwa Sołectwa Liczba mieszkańców
sołectwa
zameldowanych na
pobyt stały i czasowy
na dzień 30.06.2021r.
Wysokość środków
przypadających na
poszczególne
sołectwa 2022 r.-
kwota podstawowa
Wysokość środków
przypadających na
poszczególne
sołectwa 2022 r.-
kwota zwiększenia
Ogółem wysokość
funduszu sołeckiego na
2022 r.
1 Białobrzegi 484 30 617,89 zł 5 069,08 zł 35 686,97 zł
2 Białowola 519 32 184,60 zł 5 435,65 zł 37 620,25 zł
3 Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kol. Od nr 125 do 190 468 29 901,68 zł 4 901,51 zł 34 803,19 zł
4 Bortatycze 383 26 096,83 zł 4 011,28 zł 30 108,11 zł
5 Bortatycze Kolonia 319 23 232,00 zł 3 340,99 zł 26 572,99 zł
6 Hubale 258 20 501,45 zł 2 702,11 zł 23 203,56 zł
7 Chyża 512 31 871,26 zł 5 362,33 zł 37 233,59 zł
8 Jatutów 719 41 137,20 zł 7 530,31 zł 48 667,51 zł
9 Kalinowice 2 123 44 763,00 zł 22 234,84 zł 66 997,84 zł
10 Lipsko 846 44 763,00 zł 8 860,42 zł 53 623,42 zł
11 Lipsko Kosobudy 129 14 727,03 zł 1 351,06 zł 16 078,09 zł
12 Lipsko Polesie 400 26 857,80 zł 4 189,32 zł 31 047,12 zł
13 Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do nr 510 599 35 765,64 zł 6 273,51 zł 42 039,15 zł
14 Mokre od nr 1 do nr 311 954 44 763,00 zł 9 991,54 zł 54 754,54 zł
15 Płoskie od nr 1 do nr 544, Mokre od nr 312 do nr 319 2 364 44 763,00 zł 24 758,90 zł 69 521,90 zł
16 Pniówek 1 001 44 763,00 zł 10 483,78 zł 55 246,78 zł
17 Siedliska, Siedliska Kolonia od nr 64 do nr 92 539 33 079,86 zł 5 645,11 zł 38 724,97 zł
18 Sitaniec od nr1 do nr 463ż 1 744 44 763,00 zł 18 265,45 zł 63 028,45 zł
19 Sitaniec Kolonia od nr 1 do nr 124 354 24 798,70 zł 3 707,55 zł 28 506,25 zł
20 Sitaniec Wolica 716 41 002,91 zł 7 498,89 zł 48 501,80 zł
21 Szopinek 961 44 763,00 zł 10 064,85 zł 54 827,85 zł
22 Skaraszów od nr 1 do nr 67ż 306 22 650,08 zł 3 204,83 zł 25 854,91 zł
23 Skokówka 825 44 763,00 zł 8 640,48 zł 53 403,48 zł
24 Wieprzec 138 15 129,89 zł 1 445,32 zł 16 575,21 zł
25 Wierzchowiny 175 16 786,13 zł 1 832,83 zł 18 618,96 zł
26 Wólka Panieńska 788 44 225,84 zł 8 252,97 zł 52 478,81 zł
27 Wólka Wieprzecka od nr 68 do nr 156 268 20 949,08 zł 2 806,85 zł 23 755,93 zł
28 Wysokie 743 42 211,51 zł 7 781,67 zł 49 993,18 zł
29 Wychody 239 19 650,96 zł 2 503,12 zł 22 154,08 zł
30 Zarzecze 200 17 905,20 zł 2 094,66 zł 19 999,86 zł
31 Zwódne 221 18 845,22 zł 2 314,60 zł 21 159,82 zł
32 Zalesie 73 12 220,30 zł 764,55 zł 12 984,85 zł
33 Zawada od nr 1 do nr 607, Siedliska Kolonia od nr 1 do 63 1 919 44 763,00 zł 20 098,28 zł 64 861,28 zł
34 Żdanów 875 44 763,00 zł 9 164,15 zł 53 927,15 zł
35 Żdanówek 367 25 380,62 zł 3 843,70 zł 29 224,32 zł
ŁĄCZNIE 23 529 1 115 359,68 zł 246 426,50 zł 1 361 786,18 zł

 

Harmonogram zebrań wiejskich 2021 roku w Sołectwach Gminy Zamość

 

Lp Nazwa Sołectwa Termin zebrania Miejsce
1 Sitaniec Wolica 26.08.2021r. czwartek, godz. 18.00 Świetlica wiejska w Sitańcu
2 Żdanówek 27.08.2021r. piątek, godz. 18.00 Świetlica wiejska
3 Bortatycze 29.08.2021r. niedziela, godz. 11.00 Świetlica wiejska
4 Pniówek 29.08.2021r. niedziela, godz. 15.00 Świetlica wiejska
5 Lipsko 29.08.2021r. niedziela, godz. 18.00 Świetlica wiejska
6 Chyża 31.08.2021r.  wtorek, godz. 18.00 Boisko sportowe Chyża (Kolonia)
7 Łapiguz 01.09.2021r. środa, godz. 18.00 Nieruchomość placu zabaw w Łapiguzie
8 Skokówka 02.09.2021r. czwartek, godz.18.00 Świetlica wiejska
9 Wierzchowiny 03.09.2021r. piątek, godz.18:00 Świetlica wiejska
10 Białobrzegi 04.09.2021r. sobota, godz. 18.00 Świetlica wiejska
11 Wysokie 05.09.2021r. niedziela, godz.15:00 Obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem
12 Mokre 05.09.2021r. niedziela, godz.18.00 Świetlica wiejska
13 Borowina Sitaniecka 06.09.2021r. poniedziałek, godz.18.00 Nieruchomość Szkoły Podstawowej
14 Lipsko Polesie 07.09.2021r. wtorek, godz. 18.00 Obiekt Centrum Geoturystycznego
15 Zarzecze 08.09.2021r. środa, godz.18.00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)
16 Hubale 10.09.2021r. piątek, godz.18.00 Świetlica wiejska
17 Zawada 11.09.2021r. sobota, godz. 18.00 Świetlica wiejska
18 Siedliska 12.09.2021r. niedziela, godz.11:00 Świetlica wiejska
19 Szopinek 12.09.2021r. niedziela, godz.15:00 Świetlica wiejska
20 Płoskie 12.09.2021r. niedziela, godz.18:00 Świetlica wiejska
21 Żdanów 13.09.2021r. poniedziałek, godz.18.00 Świetlica wiejska
22 Wieprzec 14.09.2021r. wtorek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (Budynek byłej szkoły)
23 Skaraszów 15.09.2021r. środa, godz. 18.00 Świetlica wiejska
24 Białowola 16.09.2021r. czwartek, godz.18:00 Świetlica wiejska
25 Wychody 17.09.2021r. piątek, godz. 18.00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)
26 Wólka Panieńska 18.09.2021r. sobota, godz. 18.00 Świetlica wiejska w Jatutowie
27 Jatutów 19.09.2021r. niedziela, godz.15.00 Świetlica wiejska
28 Sitaniec 19.09.2021r. niedziela, godz. 18.00 Świetlica wiejska
29 Sitaniec Kolonia 20.09.2021r. poniedziałek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Sitańcu
30 Zalesie 21.09.2021r. wtorek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Białowoli
31 Zwódne 22.09.2021r. środa, godz.18.00 Plac zabaw
32 Lipsko Kosobudy 24.09.2021r. piątek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Białowoli
33 Wólka Wieprzecka 26.09.2021r.niedziela, godz.18.00 Świetlica wiejska
34 Kalinowice 26.09.2021r. niedziela, godz.15:00 Nieruchomość Zespołu Szkoły Podstawowej  i Przedszkola
35 Bortatycze Kolonia 27.09.2021r. poniedziałek, godz. 18.00 – zmiana terminu Posesja Sołtysa

 

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim   Statut sołectwa   Zarządzenie