Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o nr ew. 105 położonej w miejscowości Łapiguz

119

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 18 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 9:30 odbędzie się DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ o numerze ewidencyjnym działki 105 o powierzchni 0,4600 ha położonej w miejscowości i obrębie Łapiguz, gm. Zamość. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość, Teren na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-1: tereny zabudowy o niskiej intensywności, o strukturze i standardach miejskich- mieszkalnictwo jednorodzinne, nieuciążliwe usługi publiczne i komercyjne, nieuciążliwa działalność gospodarcza (rzemiosło, hurtownie i itp.), obsługi tranzytowego ruchu drogowego międzynarodowego i krajowego (Sitaniec”Piaski”) wymagającej uporządkowania.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 15 000,00 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet kwoty wylicytowanej w przetargu. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał. wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 06 lipca 2021 r.

Sporządził: Tomasz Paszko