Drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 13/16 ark. 1 o powierzchni 0,48 ha położonej w miejscowości i obrębie Lipsko Kosobudy, gm. Zamość

98

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 25 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 10:00 odbędzie się DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ oznaczonej nr działki 13/16 ark. 1 o powierzchni 0,48 ha położonej w miejscowości i obrębie Lipsko Kosobudy, gm. Zamość.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100 groszy).

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wiejskiej (zagrodowej i jednorodzinnej) z nieuciążliwymi usługami publicznymi i komercyjnymi, drobną działalnością gospodarczą, obsługą rolnictwa i obsługą ruchu turystycznego oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem istniejącej zabudowy i zagospodarowania z dopuszczeniem do lokalizacji gospodarstw specjalistycznych oraz wielkoobszarowych. Przy czym dopuszczalne zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z gospodarką rolną.

Wadium w drugim przetargu zostało ustalone w wysokości 500,00 zł, które należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 marca 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, podlega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który przetarg wygrał. wadium ulega przepadkowi. W innym przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Na stawkę pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego składa się odpowiednio: jednorazowa opłata w wysokości 250 zł oraz stawka uzyskana w wyniku przetargu (min. 100 zł). A w latach następnych odpowiednio stawka uzyskana w wyniku przetargu (min. 100 zł).

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 17 lutego 2021 r.
Sporządził: Tomasz Paszko