Sesja Rady Gminy Zamość, jaka odbyła się w dniu 30 września 2021 roku, wywołała bardzo dużo emocji. To, co wydarzyło się w jej trakcie, będzie miało dalszy ciąg prawny i konsekwencje społeczne. Bez względu na prawne rozstrzygnięcie sporu, z samorządowego punktu widzenia wszyscy już dzisiaj jesteśmy przegranymi. Piszę ten tekst dzień po wspomnianej dacie, stąd wszystko jest jeszcze we mnie świeże: wczorajszy przebieg Sesji i to, co przeżyłem od niedzieli 12 września. Otrzymałem właśnie e-mail od Mieszkańca Płoskiego. Prawdopodobnie brał udział w Zebraniu wiejskim, a na pewno obserwował wczorajsze obrady Rady Gminy. Nie dotarłem do tego Pana z tym, co mówiłem na zebraniu i wczoraj przed kamerami. Dotarli natomiast Ci, którzy omijali niezręczne zagadnienia. Radni mogą sobie na to pozwolić (to Ich wybór) – Wójt nie może. Tak widzę swoją rolę jako gospodarza Gminy, bez względu na cenę, jaką za to zapłacę. Dlatego podjąłem taką, a nie inną, decyzję w sprawie wniosku Sołectwa Płoskie o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2022 roku. Dlatego też piszę ten tekst do Mieszkańców Płoskiego.

O roli i uwarunkowaniach prawnych programu Fundusz Sołecki mówiłem na zebraniach wiejskich, pisałem i nadal piszę w Biuletynie, począwszy od 2015 roku. W tym miejscu więc tylko telegraficzne przypomnienie. Fundusz Sołecki to wydzielone z budżetu Gminy, ściśle określone środki, pozostawione do dyspozycji Mieszkańców poszczególnych Sołectw. Decyzję taką podjęli w 2015 roku Wójt i gminna Rada. W ramach budżetu Gminy Zamość 2022 roku będzie to łączna kwota 1 361 786,18 zł, która została podzielona pomiędzy Sołectwa proporcjonalnie wg liczby Mieszkańców (szczegóły w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość nr 6 (145) z sierpnia 2021 r. – w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazamosc.pl). Mieszkańcy uczestniczący w Zebraniach wiejskich, jakie miały miejsce w dniach 26 sierpnia – 27 września br., zdecydowali o przeznaczeniu przypadających Sołectwom kwot.

W niedzielę, 12 września br., takie Zebranie wiejskie miało miejsce w Sołectwie Płoskie. Uczestniczyło w nim zaledwie 41 Mieszkańców, a pragnę przypomnieć, że Płoskie jest największym Sołectwem w Gminie, według stanu na dzień 31.12.2020 r. mieszkało w nim 2365 Osób, ale do udziału w Zebraniu wiejskim uprawnionych było 1914 Mieszkańców. Frekwencja na Zebraniu wyniosła więc 2,14% – prawdopodobnie najniższa spośród wszystkich 35 sołectw Gminy. Dla decyzji o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego nie miało to prawnego znaczenia – uczestniczący w zebraniu Mieszkańcy mieli prawo decydować o tym, na co wydać 69 521,90 zł. Wymiar społeczny tej sytuacji to już zupełnie inne zagadnienie, które w tym tekście pozostawię bez rozwinięcia. Problem rozpoczął się, gdy Sołtys i Rada Sołecka Płoskiego złożyli w trakcie Zebrania wiejskiego wniosek o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego, pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiejskiego Domu Kultury z garażem dla OSP w m. Płoskie”. Realizacja takiego zadania oznacza zaciągnięcie wobec budżetów Gminy kolejnych lat zobowiązania o wartości ok. 3 000 000 zł, gdyż tyle może kosztować budowa wspomnianego obiektu. Takich decyzji i związanych z nimi zobowiązań nie można podejmować w procedurze Funduszu Sołeckiego, ani także w trakcie Zebrań wiejskich. Od tego są procedura projektowania budżetowego, opisana w ustawie o finansach publicznych, oraz wybrane przez Mieszkańców organy Gminy (Wójt i Rada). W trakcie Zebrania wiejskiego tłumaczyłem, prosiłem, wręcz błagałem, aby nie głosować tego wniosku. Są w Płoskiem inne potrzeby, które można realizować poprzez Fundusz Sołecki. Moje prośby nie zrobiły wrażenia na Sołtysie, który jest jednocześnie Radnym Rady Gminy, obecnych innych Radnych Rady Gminy i Radnym Rady Powiatu, ani też na Pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Uprzedzałem, że prawdopodobnie przy ocenie wniosku Sołectwa, do której zmusza mnie ustawa o Funduszu Sołeckim, będę zmuszony go odrzucić. Nie przekonałem uczestników Zebrania. Wniosek został przyjęty głosami 21 Mieszkańców, w tym Sołtysa, Radnych gminnych z Płoskiego, Radnego Rady Powiatu i Posła, który jest mieszkańcem Płoskiego. 12 Mieszkańców głosowało za innym wnioskiem. Pozostali nie głosowali lub opuścili Zebranie. W ten sposób stworzono sytuację, na którą musiałem w jakiś sposób zareagować jako Wójt Gminy. Grupa 21 Mieszkańców Płoskiego przyznała sobie prawo do podejmowania strategicznych decyzji gospodarczych i budżetowych w Gminie. Nie waham się tego napisać – nie było to przypadkowe. Jestem odpowiedzialny za zarządzanie gminnymi finansami, z tego rozliczają mnie Mieszkańcy i Radni. Jestem zobowiązany do zabezpieczenia finansowego realizacji podjętych już decyzji Organu Stanowiącego Gminy (Rady Gminy Zamość), które dotyczą lat 2022 – 2027. Decyzje te obejmują także Płoskie. Jestem też zobowiązany do podejmowania próby realizacji innych wniosków inwestycyjnych zgłaszanych przez Mieszkańców Gminy, w tym Mieszkańców Płoskiego – także tych, których nie było na Zebraniu wiejskim. Musiałem w ciągu 7 dni zdecydować, jakie podjąć działania. Tylko taki termin daje mi ustawa o Funduszu Sołeckim. Musiałem podjąć decyzję: co w latach 2022–2027 dla Mieszkańców Płoskiego jest najważniejsze – czy budowa dróg, dalsza budowa wodociągu, modernizacja obiektu Szkoły, czy też budowa Świetlicy wiejskiej? Uważałem i wciąż tak uważam, że decyzje budżetowe, rozpoczynające budowę Świetlicy wiejskiej (a taką jest opracowanie dokumentacji) powinny zapaść w zupełnie innych warunkach – nie na Zebraniu wiejskim, a w trakcie procedury projektowania budżetowego, prowadzonej przez Organy Gminy. Musiałem także w tak krótkim czasie (7 dni) rozważyć zagrożenie, jakie niesie ze sobą pozostawienie bez sprzeciwu wniosku Płoskiego. Byłby to sygnał dla innych Sołectw, aby w trakcie Zebrań wiejskich 2022 roku poprzez Fundusz Sołecki 2023 roku wprowadzać do budżetów Gminy kolejnych lat poważne i kosztowne zadania. W takiej sytuacji całkiem realne było (i jest nadal) zagrożenie, że Funduszu Sołeckiego 2023 roku w Gminie Zamość nie będzie. Zsumowałem wszystkie powyższe obawy, zagrożenia i konsekwencje. Pismem z dnia 17 września 2021 roku poinformowałem Sołtysa, że wniosek Sołectwa Płoskie podlega odrzuceniu i nie może zostać ujęty w projekcie budżetu Gminy Zamość na przyszły rok. To wywołało sytuację, jaka miała miejsce w trakcie sesji Rady Gminy w dniu 30 września i decyzje Rady odrzucającą podtrzymany przez Sołtysa wniosek Sołectwa.

W trakcie Zebrania wiejskiego Mieszkańców Płoskiego nie dano mi możliwości przedstawienia informacji o najbliższych zamierzeniach Organów Gminy w zakresie inwestycji w tym Sołectwie. Nie uczynili tego także Sołtys i obecni na Zebraniu Radni. Atmosfera była mało budująca, a Mieszkańców niewielu. Uważam więc za swój obowiązek poinformować Mieszkańców Płoskiego o tym, co dla Nich ważne i co miało wpływ na moje i Rady decyzje w sprawie wniosku Płoskiego o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego 2022 roku. Rozpocznę od decyzji związanych z przyszłym rokiem.

 1. Budowa drogi gminnej w m. Płoskie – od drogi powiatowej nr 3217L do drogi krajowej nr 74 (od drogi do Siedlisk w kierunku Zawady):
  • Wydatki budżetu Gminy lat 2018-2021 = 261 848,15 zł.
   Wykupiono tereny pod budowę drogi, opracowano dokumentację budowlaną.
  • W sierpniu 2021 r. złożono wniosek do Wojewody Lubelskiego o dotację na budowę drogi z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
  • Inwestycja wpisana w przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – budżet 2022 rok. Kalkulowane potrzeby na realizację zadania = 3 500 000 zł, w tym: ewentualna dotacja programu rządowego = 1 524 118 zł, środki własne budżetu Gminy = 1 975 882 zł.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap II (droga do Rozdzielni)
   • Wydatki budżetu Gminy 2020 roku = 18 900 zł, opracowanie dokumentacji.
   • W 2020 r. zadanie nie otrzymało dotacji z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.
   • Inwestycja wpisana w przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – budżet 2022 Kalkulowane potrzeby na realizację zadania = 970 000 zł. W przyszłym roku tracą ważność dokumentacja i pozwolenia.
 3. Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada, Płoskie (droga na granicy Płoskiego i Zawady, od drogi krajowej w kierunku lasu):
  • Budżet 2021 roku = 5000 zł.
  • Inwestycja wpisana w przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – budżet 2022 roku.
   Opracowanie dokumentacji = 470 000 zł. Planowane złożenie wniosku o dotację na realizację zadania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
  • Inwestycja wpisana w przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – budżet 2023 roku. Kalkulowany koszt realizacji = 4 000 000 zł, w tym: ewentualna dotacja programu rządowego = 2 000 000 zł, środki własne budżetu Gminy = 2 000 000 zł.
 4. Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie (wzdłuż drogi krajowej – od nr posesji 420, 475, … w kierunku Zawady, po lewej stronie drogi):
  • Dokończenie zadania realizowanego w latach 2021-2022 z unijną dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  • Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy – budżet 2022 roku.
   Kalkulowany koszt realizacji = 510 000 zł (środki własne budżetu Gminy).

W przypadku czterech powyższych zadań zaproponowałem Radzie Gminy podjęcie konkretnych decyzji, które Rada potwierdziła. Zostałem więc zobowiązany do organizacji działań na lata 2022– 2023, w tym zabezpieczenia środków finansowych. To, co powyżej opisano kolorem czerwonym, trzeba jeszcze potwierdzić finansami i decyzjami o rezygnacji z realizacji innych zadań w Gminie i Płoskiem. Na wszystkie gminne potrzeby nie wystarczy pieniędzy.

 

Kolejne decyzje dotyczące lat 2022-2027 są objęte Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy na lata 2021-2030. Ich wdrażanie w życie należy rozpocząć od opracowania dokumentacji budowlanej. Wskazane zadania zostały wybrane spośród wielu innych potrzeb Sołectw Gminy, które niestety muszą czekać na jakiekolwiek decyzje.

 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 110422L w m. Płoskie – etap III (droga do Rozdzielni):
  • Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy z realizacją w latach 2024-2027.
  • Planowane pozyskanie dotacji na realizację zadania z programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Kalkulowany koszt realizacji = 1 350 000 zł.
 2. Przebudowa szkoły w m. Płoskie (najstarsza część obiektu):
  • Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy z realizacją w latach 2024-2027. Kalkulowany koszt realizacji = 2 000 000 zł.
  • W ramach budżetu 2021 roku rozpoczęto opracowanie dokumentacji obejmującej przebudowę najstarszej części obiektu oraz modernizację pozostałej – nazwa zadania „Przebudowa Szkoły Podstawowej w miejscowości Płoskie”. Wydatki budżetu 2021 roku = 90 000 zł.
   W lipcu 2021 r. złożono wniosek o dotację na realizacje zadania z rządowego programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Przedsięwzięcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Kalkulowany koszt = 7 200 000 zł, w tym: ewentualna dotacja rządowego programu = 6 120 000 zł, środki własne budżetu Gminy = 1 080 000 zł. Czekamy na decyzje podejmowane w Warszawie.
 3. Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap IV:
  • Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy z realizacją w latach 2021-2027.
  • Planowane pozyskanie dotacji unijnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kalkulowany koszt realizacji = 4 000 000 zł.
 4. Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie – Etap V:
  • Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy z realizacją w latach 2028-2030.
   Kalkulowany koszt realizacji = 5 000 000 zł (środki własne budżetu Gminy).
 5. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem dla OSP w m. Płoskie:
  • Zadanie ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy z realizacją w latach 2028-2030. Kalkulowany koszt realizacji zadnia = 2 700 000 zł.
   Czekamy na informacje, na jakie zadania można będzie ubiegać się o dotację z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lat 2021-2027. Wiedzą o tym Radni z Płoskiego.

Zadania nr 4) i 5) objęte są wnioskiem, jaki w lipcu 2021 roku złożyliśmy w konkursowym naborze wniosków o dotację na realizację inwestycji z rządowego programu POLSKI ŁAD – FUNDUSZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. Czekamy na decyzje podejmowane w Warszawie.

 

W trakcie Zebrań wiejskich składam też informacje z realizacji uchwał podejmowanych przez Mieszkańców, wskazujących najważniejsze dla Sołectwa zadanie inwestycyjne. Poniżej prezentuję te, które dotychczas nie zostały zrealizowane poprzez umieszczenie ich w decyzjach Organów Gminy. Podejmując wszelkie nowe decyzje, mam je na uwadze i mają one wpływ na to, co proponuję Radzie Gminy.

 1. Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem ulicznym w m. Płoskie – posesje nr 18d, 18f, … 18p, … (osiedle przy drodze Florianka):
  • W trakcie Zebrania wiejskiego w 2020 roku Mieszkańcy wskazali to zadanie jako najważniejsze do realizacji w najbliższych latach. Kalkulowany koszt = 750 000 zł.
 2. Budowa drogi wewnętrznej w m. Płoskie (od drogi krajowej nr 74 – przy SHiUZ, przez osiedle do drogi gminnej nr 110393L):
  • Zadanie wnioskowane przez mieszkańców do realizacji w trakcie zebrania wiejskiego w 2018 roku. Kalkulowany koszt ok. 700 000 zł.

To, o czym powyżej, nie wyczerpuje wszystkich zgłoszeń Mieszkańców Płoskiego, które wypowiadane i głosowane były w trakcie Zebrań wiejskich. Mam jeszcze kilka innych zapisanych w moim banku informacji:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 110392L (przy Szkole) – poszerzenie i chodnik. Zadanie, które moim zdaniem ma wyjątkowe znaczenie dla Płoskiego. Świadczą o tym kierowane do mnie e-maile, a także dyskusje w trakcie zebrań wiejskich. To poważne wyzwanie z uwagi na trudności techniczno-prawne w realizacji oraz, oczywiście, potrzebne finanse. Uważam, że podejmując decyzje o najbliższych inwestycjach w Płoskiem, trzeba także powrócić do tego odłożonego zadania. Może warto rozpocząć opracowanie dokumentacji w ramach budżetu 2022 roku? – z myślą o poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania przyszłej inwestycji. Na dokumentację potrzeba pewnie ok. 300 000 zł.
 2. Budowa drogi gminnej wewnętrznej nr geod. 850 w m. Płoskie (łącznik od drogi przy Szkole do Starej Wsi) – zadanie głosowane w trakcie Zebrania wiejskiego w 2018 r.
 3. Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 906 w m. Płoskie (przy boisku) – zadanie głosowane w trakcie Zebrania wiejskiego w 2019 r.
 4. Budowa drogi wewnętrznej nr geod. 142/34 w m. Płoskie – zadanie głosowane w trakcie zebrania wiejskiego w 2019 r.
 5. Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 112234L i 110423L w m. Płoskie (drogi za torami o nowej nawierzchni) – zadanie głosowane w trakcie zebrania wiejskiego w 2018 r.

 

Powyższe zestawienie 16 zadań inwestycyjnych Płoskiego nie wyczerpuje oczywiście wszystkich potrzeb. Traktuję je jako punkt odniesienia do decyzji, CO W PŁOSKIEM JEST NAJWAŻNIEJSZE? W JAKIEJ KOLEJNOŚCI POWINNIŚMY REALIZOWAĆ WSKAZANE POTRZEBY? JAKĄ WAGĘ KAŻDEMU ZADANIU NALEŻY PRZYPISAĆ? Nie można wykonać wszystkiego jednocześnie, bo żyjemy w Polsce, a nie w Kuwejcie. Jeden z Radnych w trakcie sesji podpowiadał Wójtowi, że trzeba starać się o dotacje z zewnętrznych programów. Powyżej wskazałem związane z Płoskiem podjęte decyzje w tym zakresie. TRZEBA JE ZMIENIĆ? Radni z Płoskiego w trackie Zebrania wiejskiego i sesji Rady Gminy nie odnosili się do tego, co powyżej. STĄD TEŻ POSTAWIONE PYTANIA KIERUJĘ DO MIESZKAŃCÓW PŁOSKIEGO. Czekam na kontakt poprzez www.gminazamosc.pl / „zadaj pytanie Wójtowi”.

 

Co dalej z Funduszem Sołeckim Płoskiego 2022 roku? Rada Gminy zdecydowała o odrzuceniu podtrzymanego przez Sołtysa wniosku Sołectwa. W związku z tym nie może on być ujęty w projekcie budżetu Gminy 2022 roku. Uchwała Rady Gminy o tym mówiąca podlega oczywiście kontroli służb nadzoru Wojewody Lubelskiego. Jest na to 30 dni, a więc rozstrzygnięcie jest możliwe przed 15 listopada. Do tej daty Wójt ma obowiązek przedłożyć projekt budżetu Gminy 2022 roku. W trakcie obrad Sesji zapowiedziana została także skarga do Wojewody na uchwałę Rady Gminy. Jakie będą rozstrzygnięcia Wojewody? Jestem świadomy, że decyzje mogą być różne. Wątpię, aby służby Wojewody analizowały skutki, jakie wywołuje wniosek Płoskiego w zakresie zarządzania gminnymi finansami oraz przyszłości funkcjonowania programu Funduszu Sołeckiego. Ocena prawna służb Wojewody będzie pewnie miała charakter zawężony tylko do tego, co wynika z treści ustawy o Funduszu Sołeckim. Niezależnie od prawnych rozstrzygnięć, wszyscy będziemy przegranymi. Pisząc „wszyscy”, mam na myśli Tych, którzy biorą aktywny udział w społecznym życiu Gminy. Ja już przegrałem. Po tylu latach współpracy Mieszkańcy Płoskiego, biorący udział w obradach Rady Sołeckiej, która miała miejsce przed Zebraniem wiejskim, nie dali mi możliwości zapoznania Ich z tym, co powyżej. Nikt nie zadzwonił, nie chcieli ze mną rozmawiać. Sołtys wiedział o tym, że kilka dni wcześniej informował mnie o zamiarze złożenia innego wniosku, który miał dotyczyć opracowania dokumentacji budowy drogi. Mieszkańcy Płoskiego nie przyszli na Zebranie wiejskie, aby porozmawiać o problemach Sołectwa i Gminy. Muszę sobie z tym poradzić, poukładać w głowie. Płoskie jest dla mnie ważne, ale Wójtem wybierali mnie Mieszkańcy wszystkich 35 Sołectw Gminy Zamość. Pisząc to wierzę, że Mieszkańcy Płoskiego zechcą ze mną rozmawiać nie tylko o tym, co powyżej. Jestem do dyspozycji.

Dla zupełnego obrazu sytuacji poniżej prezentuję jeszcze zestawienia uchwał Zebrań wiejskich Płoskiego i krótki opis ich realizacji. W latach 2015-2021 w trakcie Zebrań wiejskich Mieszkańcy Płoskiego podejmowali uchwały wskazujące najważniejsze Ich zdaniem inwestycje dla Sołectwa. Każdego roku poprzez głosowanie w trakcie Zebrania można wybrać i wskazać jedną inwestycję.  Budowa świetlicy wiejskiej nigdy nie była głosowana w trackie Zebrań wiejskich lat 2015-2021. Mieszkańcy Płoskiego nie wskazywali tego zadania jako najważniejszego dla Sołectwa. Poniżej wykaz wskazań uchwał zebrań wiejskich z tych lat:

 • 2015 rok – Budowa nawierzchni dróg gminnych w m. Płoskie nr 110423L i 110234L – zadanie zrealizowane.
 • 2016 rok – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (osiedlowej) nr geod. 221/51 w m. Płoskie – zadanie zrealizowane.
 • 2017 rok – Przebudowa chodnika przy drodze krajowej nr 74 w m. Płoskie (od CPN w kierunku Zawady) – zadanie realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • 2018 rok – Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 659/39, 659/40 w m. Płoskie – zadanie zrealizowane.
 • 2019 rok – Remont starej części Szkoły Podstawowej w Płoskiem – informacja powyżej.
 • 2020 rok – Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem ulicznym w m. Płoskie – posesje nr 18d, 18f, … , 18p, … ( osiedle przy drodze Florianka) – zadanie nie objęte decyzjami organów Gminy. Informacja powyżej.
 • 2021 rok – Budowa drogi wewnętrznej nr 1203 (obręb Mokre) – przedłużenie drogi gminnej nr 110420L – zadanie nie objęte decyzjami organów Gminy.

 

Kolejna prezentacja dotyczy uchwał Zebrań wiejskich Płoskiego w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych decyzji budżetowych Wójta i Rady. Kolor niebieski to środki Funduszu Sołeckiego.

 1. Budowa sceny (zadaszenia) przy budynku szkoły – uchwała Zebrania wiejskiego z 2015 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2016 roku = 25 967,82 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy 2016 roku = 23 726,79 zł,
  • łącznie = 49 694,61 zł.
 2. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110393L w m. Płoskie (Stara Wieś) – uchwała Zebrania wiejskiego z 2016 roku:
  • środki budżetu Gminy / budżet 2015 roku = 17 896,50 zł,
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2017 roku = 40 000 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy 2017 roku = 105 318,25 zł,
  • łącznie = 163 214,75 zł.
 3. Wykonanie monitoringu „altany” przy Szkole w Płoskiem oraz jej wyposażenie – uchwała Zebrania wiejskiego z 2016 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2017 roku = 4817,60 zł.
 4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geod. 659/39 i 659/40 w m. Płoskie (osiedle przy byłym składzie buraków) – uchwała Zebrania wiejskiego z 2017 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2018 roku = 47 178,75 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy = 1110,44 zł,
  • łącznie = 48 289,19 zł.
 5. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole w Płoskiem wraz z monitoringiem – uchwała Zebrania wiejskiego z 2018 roku – budżet Gminy 2019 roku:
  • Fundusz Sołecki = 56 265,93 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy = 7721,17 zł,
  • łącznie = 63 987,10 zł.
 6. Budowa oświetlenia ulicznego dróg wewnętrznych nr 850,233/18, 905 oraz drogi gminnej nr 110939L (obok Profilu) w m. Płoskie – uchwała Zebrania wiejskiego z 2019 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2020 roku = 15 000 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy 2020 roku = 5642,70 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy 2021 roku = 190 000 zł,
  • łącznie = 210 642,70 zł.
 7. Budowa parkingu obok Świetlicy wiejskiej wraz z odwodnieniem budynku Świetlicy w m. Płoskie – uchwały Zebrań wiejskich z 2019 r. i 2020 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2020 roku = 32 455,92 zł,
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2021 roku = 60 607,90 zł,
  • pozostałe środki budżetu Gminy 2021 roku = 57 392,10 zł,
  • łącznie = 150 455,92 zł.
 8. Zakup i ustawienie dwóch masztów flagowych przy pomniku ofiar II Wojny Światowej i obok posągu Jana Pawła II w m. Płoskie – uchwała Zebrania wiejskiego 2020 roku:
  • Fundusz Sołecki / budżet Gminy 2021 roku = 3000 zł.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
dn. 01.10.2021 r.