Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,,Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi”

491

Zarządzenie Nr 372/20
Wójta Gminy Zamość
z dnia 08 grudnia 2020r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ,, Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi”.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 2020. 713 z późn. zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję konkursową celem przeprowadzenia konkursu ,,Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi” – IV edycja, jego rozstrzygnięcia i wyłonienia zwycięzcy w następującym składzie:

1. Konrad Dziuba – Zastępca Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego
2. Maria Juszczak-Sowińska – Inspektor ds. społecznych i obsługi sołectw
3. Aneta Zygmunt – Inspektor ds. ewidencji ludności

§ 2

Na przewodniczącego Komisji konkursowej powołuję Zastępcę Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego Konrada Dziubę.

§ 3

Komisja konkursowa działa na zasadach określonych w regulaminie konkursu ,, Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi”, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Komisja konkursowa sporządza protokół zawierający rozstrzygnięcie konkursu.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Dyrektora Wydziału Społeczno-Administracyjnego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do
Zarządzenia Nr 372/20
Wójta Gminy Zamość
z dnia 08 grudnia 2020r

,,Bitwa Sołectw – do ostatniej kropli krwi”

,,Krew darem życia”, ,,Oddając krew – ratujesz życie”. Z tymi i podobnymi hasłami spotykamy się prawie każdego dnia. Przyjmujemy je do wiadomości, gdyż trudno nam się z nimi nie zgodzić. Pomimo olbrzymiego postępu medycyny nic tak naprawdę nie jest w stanie zastąpić krążącej w naszych żyłach krwi. Zapotrzebowanie na ten bezcenny lek z roku na rok rośnie. Dlatego ważne jest aby obok tych haseł nie przechodzić bez reakcji. Prawie każdy z nas może oddać krew i każdemu z nas może być potrzebna krew innej osoby. Łączy nas krew, która ratuje życie. Stąd też propozycja aktywnego włączania się lokalnej społeczności w akcję oddawania krwi poprzez konkurs. Jako dumni Mieszkańcy Gminy Zamość bądźmy przykładem dla innych.

Regulamin konkursu

1. Konkurs jest organizowany przez Samorząd Gminy Zamość, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. W konkursie mogą brać udział Mieszkańcy Gminy Zamość.
4. Konkurs trwa od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
5. Udział w konkursie polega na oddawaniu krwi w trakcie czterech gminnych akcji które odbędą się w dniu 14 lutego 2021 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, 09 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Żdanowie, 08 sierpnia 2021 r. w Świetlicy Wiejskiej w Mokrem i 14 listopada 2021 r. w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Przez cały okres trwania konkursu Mieszkańcy wyrażający chęć udziału w konkursie mogą także oddawać krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 poprzez wypełnienie deklaracji uczestnictwa w w/w konkursie.
6. W konkursie w I kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi w przeliczeniu na jednego Mieszkańca pełnoletniego, posiadającego czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Gminy (stan na 31 grudnia 2021r.). W konkursie w II kategorii wygrywa Sołectwo, którego Mieszkańcy oddadzą najwięcej krwi mierzonej w litrach
7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w miesiącu styczniu 2022 r. podczas uroczystości podsumowania działalności Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość za rok 2021.
8. Przewidziane są nagrody zespołowe dla Sołectw za zajęcie I, II i III miejsca w I i II kategorii oraz nagrody indywidualne dla oddających krew biorących udział w konkursie w kategorii kobiet i mężczyzn.
9. Nagrody zapewnia Wójt Gminy Zamość.
10. Wynik Konkursu jest jawny. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie
www.gminazamosc.org.pl.
11. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Regulamin jest dostępny na stronie www.gminazamosc.org.pl.