Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi geodezyjnej polegającej na podziale (na dwie nieruchomości) działki oznaczonej nr 342 ark. nr 2, położonej w obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość

316

ZAPYTANIE OFERTOWE

PiOŚ.6840.3.2020

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie usługi geodezyjnej – podział”

 • 1. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiający: Gmina Zamość
Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48
fax: (84) 639 23 64: e-mail gmina@zamosc.org.pl
NIP: 922-27-17-648 REGON: 950368724

 • 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi geodezyjnej polegającej
na podziale (na dwie nieruchomości) działki oznaczonej nr 342 ark. nr 2, położonej
w obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość.

 • 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia ustala się na 30.07.2021 r.

 • 4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne
  do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia.
 2. Są wpisani do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej, chyba
  że odrębne przepisy nie wymagają takich wpisów – wówczas należy wskazać
  te przepisy.
 3. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę.

 • 5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym:

Zapytanie ofertowe PiOŚ.6840.3.2020
Wykonanie usługi geodezyjnej – podział”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 22.01.2021 r. godz. 14.15”

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Zamość,
  Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta, Stanowisko nr 1
  w terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 14.00 co oznacza., że z upływem powyższego termin oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 1. Otwarcie ofert dnia 22.01.2021 r. 14.15 pok. 31.
 • 6. KRYTERIA OCENY OFERTY

W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. Cena zostanie zagwarantowana przez Oferenta i nie będzie podlegała zmianom do czasu zrealizowania usługi.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena brutto). Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane.

Sporządził: Paweł Luchowski
Zamość, dnia 21 grudnia 2020 r.