Wyniki konsultacji społecznych

349

Wyniki konsultacji społecznych ogłoszonych przez Wójta Gminy Zamość dotyczących podziału sołectwa Bortatycze, poprzez wyłączenie trzech domostw o numerach 139, 140 i 140G i przyłączenie ich do sołectwa Siedliska

Na podstawie art. 5a, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), § 9 ust. 6 Statutu Gminy Zamość oraz Uchwały Nr XI/70/15 Rady Gminy Zamość z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zamość, oraz Zarządzenia Wójta Gminy Zamość nr 319/20 z dnia 2 września 2020r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących podziału sołectwa Bortatycze poprzez wyłączenie trzech domostw o numerach 139, 140 i 140G i przyłączenie ich do sołectwa Siedliska, ogłasza się wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych.

1. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych:
Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 03 września 2020r. do 30 września 2020r.

2. Sposób przeprowadzenia konsultacji:
Przedmiotowe konsultacje społeczne przeprowadzono w formie publikacji ich zakresu poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.gminazamosc.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii. Wypełniony formularz konsultacji należało przekazać bezpośrednio do Urzędu Gminy Zamość (biuro podawcze nr 1), drogą elektroniczną na adres mailowy msowinska@zamosc.org.pl, drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, oraz za pośrednictwem sołtysa sołectwa Bortatycze oraz sołtysa sołectwa Siedliska.

Informacja o ogłoszonych konsultacjach społecznych i ich zakresie była ujęta także w porządku zebrań wiejskich sołectw: Siedliska – które miało miejsce w dniu 6 września 2020 roku, oraz Bortatycze – które miało miejsce w dniu 27 września 2020 roku. W zebraniach tych brał udział Wójt Gminy Zamość.

3. Wyniki przeprowadzonej konsultacji:
Podczas trwania konsultacji społecznych nikt z mieszkańców nie złożył formularza wyrażającego opinię w sprawie będącej ich przedmiotem.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Zamość, na stronnie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zamość, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zamość. Zostaną podane również w formie ustnej na najbliższej sesji Rady Gminy Zamość.

Zamość, dnia 19 października 2020 roku