Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości i obrębie Płoskie oznaczonej nr 515/25

210

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Obręb: Płoskie

Lp.

Wyszczególnienie

Informacja o nieruchomości

1

Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości

Nr 515/25

KW nr ZA1Z/00062122/9

2

Powierzchnia nieruchomości

0,2069 ha

3.

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości – wielobok, teren płaski. Dojazd drogą utwardzoną płytami drogowymi od drogi krajowej.

4

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie nieruchomość położona jest w terenach MN-17: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

x

6

Cena nieruchomości

134 000,00 zł

7

Wysokość stawek procentowych opłat  z tytułu użytkowania wieczystego

x

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

x

9

Terminy wnoszenia opłat

x

10

Zasady aktualizacji opłat

x

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży,
do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Przetarg ustny nieograniczony.

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Nieruchomość ta będzie sprzedawana w drodze przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Płoskie oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 18 grudnia 2020 r.

Sporządził: Paweł Luchowski