Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (obręb: PŁOSKIE)

282

 

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości 515/23
2. Powierzchnia nieruchomości 0,1089 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana, w kształcie wieloboku, dojazd drogą gminną utwardzoną płytami, dostęp do sieci – elektrycznej, telefonicznej.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości x
6. Cena nieruchomości 71 000,00 zł
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy x
9. Terminy wnoszenia opłat x
10.  

Zasady aktualizacji opłat

x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Przetarg ustny nieograniczony.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia
o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek
do dnia 16 lipca 2020 r.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. od dnia 3 czerwca 2020 r.