Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (obręb: Lipsko Kosobudy)

232

 

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 13/16
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,48 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta, dojazdu drogą utwardzoną, teren płaski.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wiejskiej (zagrodowej i jednorodzinnej)
z nieuciążliwymi usługami publicznymi i komercyjnymi, drobną działalnością gospodarczą, obsługą rolnictwa
i obsługą ruchu turystycznego oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem istniejącej zabudowy i zagospodarowania z dopuszczeniem
do lokalizacji gospodarstw specjalistycznych oraz wielkoobszarowych.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej i/lub leśnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego co najmniej 1,48 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony – termin do uzgodnienia.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu na okres 21 dni, tj. od dnia 17 września 2020 r.