Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

107

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obręb: Lipsko Polesie

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 242/1 ark. 2.
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 2,77 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość o nieregularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta, dojazdu drogą gruntową
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren oznaczony symbolem C2-II-2 – przeznaczony jest pod zabudowę kolonijną i rozproszoną z usługami komercyjnymi, zabudowę letniskową, obsługę turystyki i wypoczynku
w różnych formach z preferencją form agro- i ekoturystyki
z nieuciążliwą działalnością gospodarczą – głównie na potrzeby ludności i turystyki.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej i/lub leśnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego co najmniej  4,90 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony – termin do uzgodnienia.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu na okres 21 dni, tj. od dnia 10 września 2020 r.

Zamość, dnia 10 września 2020 r.
Sporządził: Paweł Luchowski