Wykaz nieruchomości gruntowej nr 1028 ark. 3 przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w obrębie Wieprzec Wychody, gm. Zamość

162

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obręb: Wieprzec Wychody

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 1028 ark. 3
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,20 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta.

Klasy użytków Ł – IV – 0,20 ha.

4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny ochrony ekologicznej.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego co najmniej 0,35 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych.
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Oddanie w dzierżawę na okres powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony.

Odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy.

12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

 

W przypadku zgłoszenia ofert o dzierżawę przedmiotowej nieruchomości, termin, miejsce
i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
W przypadku braku ofert w terminie do 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, nieruchomość ta będzie oddana bez trybu przetargowego.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczone w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu, II piętro, pokój 31 lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 w. 51.

Niniejszy wykaz podlega opublikowaniu na okres co najmniej 14 dni, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wieprzec i Sołectwa Wychody oraz na stronie internetowej Gminy Zamość https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.

Zamość, dnia 22 grudnia 2020 r.
Sporządził: Paweł Luchowski