Wybór geodety w obrębie geodezyjnym Sitaniec Wolica

134

Wójt Gminy Zamość informuje, że przeprowadzony będzie wybór geodety uprawnionego na wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działką nr 635 a działkami nr 632/1 i nr 632/2 w obrębie geodezyjnym Sitaniec Wolica, gm. Zamość.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość ul. Peowiaków 92,
pok. nr 31, II piętro lub pod adresem strony internetowej BIP Urzędu Gminy Zamość: https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl a następnie: Informacja w urzędzie / Informator ogłoszeniowy, decyzje środowiskowe, budowy / Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość / Ogłoszenia Wójta Gminy Zamość rok 2020.
Zainteresowanych proszę o składanie ofert w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.
do godziny 14:00 w tutejszym Urzędzie pod wyżej wskazanym adresem z napisem – „Oferta nr PiOŚ.6830.3.2019 na wykonanie rozgraniczenia w obrębie geodezyjnym Sitaniec Wolica”.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE PiOŚ.6830.3.2019

Nazwa zamówienia:
„Wykonanie usług geodezyjnych – rozgraniczenie”

1. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający: Gmina Zamość
Adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
telefon: (84) 639 29 59, 638 47 48
fax: (84) 639 23 64: e-mail gmina@zamosc.org.pl
NIP: 922-27-17-648 REGON: 950368724

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi geodezyjnej polegającej
na rozgraniczeniu nieruchomości pomiędzy działką nr 635 a działką nr 632/1 oraz pomiędzy działką nr 635 a działką nr 632/2 położonymi w obrębie Sitaniec Wolica, gm. Zamość

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia ustala się na 31.12.2020 r.

4. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii niezbędne
  do wykonania określonych prac lub czynności będących przedmiotem zamówienia.
 2. Są wpisani do właściwego rejestru lub do ewidencji działalności gospodarczej, chyba
  że odrębne przepisy nie wymagają takich wpisów – wówczas należy wskazać
  te przepisy.
 3. Złożą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez wykonawcę.

5. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu oznaczonym:

Zapytanie ofertowe PiOŚ.6830.3.2019
Wykonanie usług geodezyjnych – rozgraniczenie”
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.07.2020 r. godz. 14.15”

oraz opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Zamość,
  Peowiaków 92, 22-400 Zamość, Biuro Obsługi Interesanta, Stanowisko nr 1
  w terminie do dnia 24.07.2020 r. do godz. 14:00 co oznacza., że z upływem powyższego termin oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego.

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 1. Otwarcie ofert dnia 24.07.2020 r. godz. 14:15 pok. 31.

6. KRYTERIA OCENY OFERTY
W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. Cena zostanie zagwarantowana przez Oferenta i nie będzie podlegała zmianom do czasu zrealizowania usługi.

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty (cena brutto). Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie  Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane.