Świadczenie usług opieki wytchnieniowej

165

Wójt Gminy Zamość zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa- edycja 2020”

1. Oferty należy złożyć w formie:
– papierowej, w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie osobiście lub listownie na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość (koperta powinna być opisana „ Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020- oferta).

2. Termin składania ofert upływa dnia: 28.09.2020 r godz. 11.00

Zamość dnia 21.09..2020r

Szczegóły