Świadczenia rodzinne 2020/2021

1555

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021, trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r., będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 roku za pośrednictwem:
 • bankowości internetowej,
 • przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
 • za pomocą serwisów obywatel.gov.pl lub https://www.zus.pl/pue (Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu i za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wnioski w wersji papierowej można pobrać od 20 lipca 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 /sala obsługi/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (84) 638 52 01.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 należy złożyć wraz z poniżej wymienionymi dokumentami.

W przypadku:

 • osób posiadających gospodarstwo rolne:
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2019 r.,
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • osób pobierających bądź płacących alimenty w 2019 r.:
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego, pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej:
 1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 • utraty bądź uzyskania dochodu:
 • dokument, w tym oświadczenie, określające datę utraty bądź uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu, a także liczbę miesięcy, w których był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku 2019,
 • osób samotnie wychowujących dzieci:
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka,
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny za rok 2019:
 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalone jest prawo do świadczeń rodzinnych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku,
 • pozostałe dokumenty:
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczenia rodzinnego, wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się tego dokumentu. Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginały przedłożyć do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 764 zł.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie uczącej się:

 • na dziecko do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, do ukończenia przez dziecko 21. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole,
 • do ukończenia 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenia rodzinne w terminie do dnia 31 sierpnia br. gwarantuje wypłatę świadczeń do dnia 30 listopada br. Natomiast dla wniosków złożonych od dnia 01 września do dnia 31 października br. wypłata nastąpi do dnia 31 grudnia br. Wnioski złożone od dnia 01 listopada do dnia 31 grudnia danego roku zostaną wypłacone do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. (84) 639 52 01, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zmiany dotyczące świadczeń rodzinnych będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu pod adresem: www.gopszamosc.naszbip.pl.

GOPS