Pytania z sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2020 r.

1324

Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 30.01.2020 r.

 

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

 

PYTANIE 1:

W dniu 27 maja 2019 roku Komisja Oświatowo-Społeczna kontynuowała objazd placówek oświatowych, których celem było zapoznanie się z warunkami w poszczególnych placówkach oświatowych. Szacowna Komisja, będąc w szkole w Borowinie Sitanieckiej, stwierdziła, jako najpilniejszy problem tej placówki, to remont sufitu na korytarzu dolnym – to jest wypis z protokołu z wyjazdu tej Komisji. Czy Komisja stwierdziła, że sufit, który wymaga remontu jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla dzieci? Pytam, ponieważ Sołtys składając wniosek do funduszu sołeckiego o remont sufitu uzasadnił w następujący sposób: „poprawa warunków nauczania w szkole oraz bezpieczeństwa dzieci”. Jeżeli jest jakieś zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, to uważam, że nie powinno to być z funduszu sołeckiego i czekać załóżmy 9 miesięcy, tylko powinno być w ramach środków bieżących zrobione. Ponieważ Państwo bardzo ostatnio dyskutujecie o oświacie i bardzo dużo mówi się o promocji oświaty, no to jest akurat antypromocja oświaty – taki wniosek i takie podejście do sprawy.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Remont sufitu w Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej nie jest związany z bezpieczeństwem uczniów. Nie było w ubiegłym roku i nie ma obecnie żadnego zagrożenia z tym związanego. Nie wynika to też z protokołu Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy. Z informacji jakie posiadam wnioskuję, że zapis w protokole Komisji został wywołany wypowiedzią Pani Dyrektor, która wskazywała najpilniejsze, Jej zdaniem, potrzeby w Szkole. W ubiegłym roku w Szkole realizowaliśmy duży projekt z unijnym dofinansowaniem – prace remontowe za około 2 mln. zł. Nie wykryto wówczas żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów w związku ze stanem technicznym sufitu. Przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego 2020 roku to decyzje Mieszkańców Borowiny Sitanieckiej, podjęte w trakcie zebrania wiejskiego, jakie miało miejsce w dniu 26 września ubiegłego roku. Mieszkańcy mieli do tego prawo, a z tego, co wiem, to chodzi o obniżenie wysokości pomieszczenia korytarza. Czy uzasadnienie wniosku Sołtysa jest autopromocją oświaty w Gminie Zamość? Jeśli tak, to tym bardziej autopromocją jest poruszanie tego tematu na forum Rady Gminy przed kamerami. Może lepiej byłoby wyjaśnić wcześniej sprawę z Panią Dyrektor, Sołtysem lub Wójtem? Polecam zauważenie zrealizowanych w Szkole w latach 2018-2019 dwóch dużych unijnych projektów – remontowego, o którym mowa powyżej, oraz projektu, który zapewnił placówce nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze.

 

PYTANIE 2:

Zapytanie dot. przebudowy drogi. We wrześniu 2019 roku w trakcie zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej został zgłoszony wniosek do projektu budżetu na 2020 rok. Jest to zadanie pod nazwą „przebudowa drogi gminnej w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych”. Ponieważ zadanie to nie zostało ujęte w budżecie na rok 2020, ale również o zadaniu tym milczy wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2025 – moje pytanie: kiedy można się spodziewać pierwszych informacji? I czy zadanie to będzie realizowane? I czy w ogóle zamierza Pan rozpocząć procedurę w realizacji tego zadania? Jeżeli tak, to kiedy i w jakim zakresie? I tutaj mam prośbę, aby odpowiedź na to pytanie została umieszczona w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. Następna prośba, aby Pan nie używał „ów Mieszkaniec”, czy „Mieszkaniec, który za Panem jeździ po zebraniach wiejskich”. Ja wyrażam zgodę, aby Pan (tj. Wójt) tej odpowiedzi udzielił konkretnie imieniem i nazwiskiem zadającego to pytanie. Ja (Ryszard Puchacz) wyrażam na to zgodę.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Mieszkańcy Sołectwa Borowina Sitaniecka w trakcie zebrania wiejskiego, jakie miało miejsce w dniu 26 września 2019 roku, przyjęli uchwałę, wskazującą jako Ich zdanie najważniejsze, zadanie inwestycyjne dla Sołectwa w najbliższych latach pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka z budową chodnika”. Podobny wniosek głosowany był również w trakcie zebrania wiejskiego w 2018 roku – wówczas nie został wybrany jako najważniejszy. Decyzje o wyborze gminnych zadań do konkursów rządowego programu Fundusz dróg Samorządowych podejmowane były etapami w ciągu okresu marzec-listopad 2029 roku. Były to wspólne prace Wójta i Radnych z Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu. Więcej szczegółów na ten temat w materiale zamieszczonym już na www.gminazamosc.pl w dziale „BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ” i w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość.

 

PYTANIE 3:

Czy do szkół na terenie Gminy Zamość uczęszczają dzieci z innych Gmin? W związku z tym czy są problemy z przekazywaniem subwencji oświatowej przez inne samorządy? Odnośnie Pana artykułu na stronie internetowej „Reforma oświatowa demoluje budżety Gmin” czy na pewno w naszym przypadku tylko reforma oświatowa w Gminie Zamość demoluje budżet Gminy? Czy też są inne czynniki?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Odpowiedź w materiale zamieszczonym już na www.gminazamosc.pl w dziale „BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ” i w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość.

 

PYTANIE 4:

W ubiegłym roku udzielił Pan dla Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ dotacji w kwocie 175 tys. zł na zadanie pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. Czy kwota dotacji 175 tys. zł została wydatkowana na zadanie pod nazwą „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Cała kwota dotacji wydana została na realizację zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”. W ramach tego zadania realizowane były inicjatywy lokalnych społeczności, zgłaszane poprzez Sołtysów w procedurze projektowania budżetowego 2019 roku. W ramach zadania Stowarzyszenie wspólnie z lokalnymi społecznościami zrealizowało w 2019 r. 53 wydarzenia lokalne o charakterze społeczno-kulturalnym oraz 60 warsztatów rękodzieła i kulinarnych przeprowadzonych w sołectwach Gminy Zamość. Wydarzenia lokalne to inicjatywy lokalnych społeczności, na które organizatorzy zapraszają wszystkich Mieszkańców, spotkania realizowane w 19 sołectwach: Białobrzegi, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Chyża, Hubale, Jatutów, Lipsko, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Siedliska, Skaraszów, Szopinek, Wierzchowiny, Wólka Panieńska, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Zawada, Żdanówek. Okazją do ich organizacji były spotkania opłatkowe połączone z kolędowaniem, świetlicowe „choinki” dla dzieci, sołeckie obchody Dni Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Matki, dni miejscowości, spotkania międzypokoleniowe. Warsztaty rękodzieła i kulinarne w ramach aktywności społecznej realizowane były w 30 sołectwach Gminy Zamość. Nieco szerzej o realizacji zadania na stronach 32-33 pierwszego w tym roku wydania Biuletynu Samorządu Gminy Zamość.

 

PYTANIE 5:

Jak Pan ocenia standardy samorządności w Gminie Zamość? I czy jest Pan z tego poziomu zadowolony po 4 kadencjach bycia Wójtem?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
O samorządowych standardach trzeba rozmawiać w jubileuszowym roku 30-lecia samorządów gminnych. Ale standardów nie tworzy sam Wójt. To wręcz niemożliwe. O tym, jak funkcjonuje samorząd w Gminie Zamość, decydują Mieszkańcy. Samorząd to aktywność Mieszkańców i Ich pomysł na zmienianie rzeczywistości. Samorządowych standardów nie tworzy sama krytyka, lecz konstruktywne propozycje i włączanie się w życie Sołectw i Gminy. Samorządowe standardy są dla Tych, którzy chcą je tworzyć i z nich korzystać. Dlatego w dyskusji o standardach samorządowych w Gminie Zamość powinni zabrać głos przede wszystkim Mieszkańcy. Warto w sposób merytoryczny i konstruktywny ocenić to, co wspólnie robimy w ramach praw i obowiązków, jakie dała nam ustawa z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Jak korzystamy z prawa do kreowania lokalnej rzeczywistości? Warto to, co robimy u Nas, porównać z tym, co funkcjonuje w innych Gminach. Nieco inaczej o samorządowych standardach za kilka dni w innym miejscu. Dotyczą one Nas wszystkich, a szczególnie Tych którzy zabierają głos publicznie i w ten sposób kształtują publiczny przekaz, np. poprzez serwisy internetowe. Mam nadzieję, że dyskusja o samorządowych standardach dopiero się rozwinie. Uważam, że w tym wyjątkowym dla samorządów roku nie powinno zabraknąć głosu Tych, którzy tworzą dzisiejszy obraz samorządu Gminy Zamość.

 

PYTANIE 6:

Nie uzyskałem odpowiedzi na poprzedniej sesji, być może Panu Wójtowi to umknęło, odnośnie rezerwy celowej w kwocie 300 tys. zł, gdzie w budżecie ona jest zapisana na bieżące funkcjonowanie szkół. Ja pytałem wówczas, czy te 300 tys. zł to oszczędności, jakie powstały w wyniku strajku nauczycieli? Jeżeli nie jest to ta kwota, to jak została ta kwota wykorzystana?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Oświatowa rezerwa celowa budżetu Gminy Zamość 2020 roku jest po to, aby zabezpieczyć środki finansowe na zadania, których nie można skonkretyzować na etapie projektowania budżetowego. Taka rezerwa jest w budżecie każdego roku i nie ma nic wspólnego z oszczędnościami 2019 roku, gdyż dotyczy wydatków budżetu 2020 roku. Środki budżetu ubiegłego roku, które nie zostały wypłacone Nauczycielom w związku z akcją protestacyjną, zmniejszyły udział finansowy Gminy w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego. Nie jest to żadną „oszczędnością”, gdyż ubiegłoroczny udział finansowy środków własnych Gminy w ogólnej realizacji tych w stosunku do roku 2018 wzrósł w sposób znaczący. Na co środki rezerwy oświatowej budżetu 2020 roku? Odpowiedź zawarta jest w części opisowej do uchwały budżetowej, która jest udostępniona na stronie https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/ – CYTAT „W celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019 oraz wypoczynek letni dzieci i młodzieży”.

 

PYTANIE 7:

Wspominałem o tym już na sesji, bodajże w 2017 roku, odnośnie kwoty funduszy przeznaczonych z budżetu Gminy na tak zwane przejazdy, tj. w ramach budżetu Gminnego Ośrodka Kultury. W ubiegłym roku było to 90 tys. zł, w 2020 roku została zawarta umowa na kwotę ponad 80 tys. zł. na usługi wynajmu autobusów z kierowcami do nieregularnego przewozu osób na potrzeby GOKGZ. Wydajemy też pieniądze na dowożenie dzieci do szkół. Ja sygnalizowałem, czy nie lepiej jest zakupić jakiegoś busa, ponieważ każdego roku takie pieniądze są wydatkowane, zarówno właśnie na te przejazdy i na dowożenie dzieci do szkoły. Tym śladem poszła Gmina Sitno, gdzie zakupili właśnie busa i w tej chwili bus ten będzie dowozić dzieci do szkoły. Ja postuluję tylko, aby Radni zainteresowali się tym tematem, ponieważ mają więcej danych odnośnie wydatkowania na przejazdy dzieci do szkoły, aby ten temat przedyskutować na Komisji.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Gmina Zamość jest zupełnie inną gminą niż Gmina Sitno. Mamy 35 Sołectw położonych wokół Miasta i 12 Szkół z dowozem uczniów (dla porównania Gmina Sitno ma 6 szkół). Uważam, że zakupienie jednego BUSA niczego nie zmieniłoby w realizacji gminnych potrzeb transportowych. Własne BUSY to etaty, ubezpieczenia, paliwo, remonty, itd. Czy byłoby taniej? Uważam, że nie. To także problemy organizacyjne ze zgraniem bardzo dużych potrzeb (kilku tras) w dowozie uczniów do Szkół. Jak w to wszystko włączyć, realizowany przede wszystkim w soboty i niedziele, transport dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, który koordynuje działalność kilkunastu formacji śpiewaczych i artystycznych w Gminie Zamość? Nie wiem, ile podobnych zespołów funkcjonuje w Gminie Sitno pod opieką tamtejszego GOK-u. Kierowca nie może pracować 7 dni w tygodniu. Ma też prawo do urlopu i może zachorować. Dwa etaty kierowców do każdego BUSA? Nie uważam, aby było to taniej. Na pewno w specyficznej Gminie Zamość nie udałoby się tych BUSÓW wykorzystać do zastąpienia funkcjonującej komunikacji MZK. Po prostu u nas występuje o wiele większy zakres zadań niż w Gminie Sitno.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
17.03.2020 r.