Ogłoszenie wójta o złożonej ofercie w trybie art.19a

542

Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Roztocze” Wólka Wieprzecka 49 22-470 Zwierzyniec z pominięciem konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu – Ochrona zdrowia

Zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową Wójt Gminy Zamość przedstawia ofertę na realizację zadania o nazwie: “Spotkanie grup trzeżwościowych na których zostaną wygłoszone prelekcje na temat sposobów trzeźwienia”

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty zamieszczenia oferty (upublicznienia oferty), w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 pok nr 15 lub droga elektroniczna na adres e-mail: gmina@zamosc.org.pl na załączonym formularzu.

Oferta realizacji zadania oraz formularz uwag w załączeniu.

Zamość dnia 30.07.2020 r

Oferta     Formularz uwag