Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych nr 242/1 o pow. 2,77 ha oraz 242/2 o pow. 3,88 ha położonych w obrębie Lipsko Polesie

346

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 10 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 930 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH oznaczonych:

  1. nr działki 242/1 ark. 2 o powierzchni 2,77 ha położonej w miejscowości i obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 190 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych) co stanowi 4,90 q żyta. Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zasadami gospodarki rolnej i/lub leśnej. Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony.
  2. nr działki 242/2 ark. 2 o powierzchni 3,88 ha położonej w miejscowości i obrębie Lipsko Polesie, gm. Zamość. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 140 zł (słownie: sto czterdzieści złotych) co stanowi 3,50 q żyta. Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z zasadami gospodarki rolnej i/lub leśnej. Dzierżawa powyżej trzech lat lub na czas nieoznaczony.

Nieruchomości nie posiadają ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość teren oznaczony symbolem C2-II-2 – przeznaczony jest pod zabudowę kolonijną i rozproszoną z usługami komercyjnymi, zabudowę letniskową, obsługę turystyki i wypoczynku w różnych formach z preferencją form agro- i ekoturystyki z nieuciążliwą działalnością gospodarczą – głównie na potrzeby ludności i turystyki.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 lutego 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 28 grudnia 2020 r.

Sporządził: Paweł Luchowski