Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej nr 13/16 o pow. 0,48 ha położonej w Lipsku Kosobudy

113

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 10 lutego 2021 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 1000 odbędzie się PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ oznaczonej nr działki 13/16 ark. 1 o powierzchni 0,48 ha położonej w miejscowości i obrębie Lipsko Kosobudy, gm. Zamość.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy w przetargu wynosi 59,20 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych i 20/100 groszy) co stanowi 1,48 q żyta.

Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy wiejskiej (zagrodowej i jednorodzinnej) z nieuciążliwymi usługami publicznymi i komercyjnymi, drobną działalnością gospodarczą, obsługą rolnictwa i obsługą ruchu turystycznego oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zachowaniem istniejącej zabudowy i zagospodarowania z dopuszczeniem do lokalizacji gospodarstw specjalistycznych oraz wielkoobszarowych.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 91 1020 3147 0000 8002 0144 0320 prowadzony przez PKO BP w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 lutego 2021 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem dzierżawy oddawane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, dnia 28 grudnia 2020 r.

Sporządził: Paweł Luchowski