Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 28.05.2020 r.

605

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

 

PYTANIE 1:
Czy inkasenci zbierający podatki w Gminie Zamość robią to zgodnie z prawem i jaki akt prawa miejscowego upoważnia ich do zbierania podatków? Pan Ryszard Puchacz poprosił o podanie aktualnego aktu prawnego na podstawie którego inkasenci zbierają podatki?

Odpowiedź Wójta Gminy.
Podstawy prawne do poboru podatków lokalnych przez Sołtysów w Gminie Zamość:
1) art.6 ust.12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, – cytat „Rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso”
2) art.6b ustawy o podatku rolnym
3) art.6 ust.8 ustawy o podatku leśnym
4) art. 28 §4 ustawy z dn.29.08.1997r Ordynacja podatkowa (t.j.Dz.U.2019,poz.900 z poźn.zm.) – cytat „Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa może ustalać wynagrodzenie dla płatników lub inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody, odpowiednio, budżetu gminy, powiatu lub województwa.”
5) uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 9 marca 2011r. Nr V/41/11 w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

PYTANIE 2:
W miesiącu lutym b.r. Pan Ryszard Puchacz wystąpił z wnioskiem w trybie ustawy o udostępnienie informacji publicznej o strukturę zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zamość i podległych jednostkach organizacyjnych w latach 2015-2019. Czy w 2019 roku w GZOK Gminy Zamość Wójt Gminy Zamość zatrudnił jednego z-cę kierownika, czy dwóch? W dniu 8 marca b.r. Wójt udzielił odpowiedzi na pytanie mieszkańca lub mieszkanki w sprawie zatrudnienia z-cy kierownika GZOK Gminy Zamość. W odpowiedzi Wójt stwierdził, że zatrudnienie z-cy kierownika GZOK Gminy Zamość nastąpiło na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim. Czy w porozumieniu zawarto zapis że pracownik Urzędu Marszałkowskiego ma zostać zatrudniony na równorzędnym stanowisku w Urzędzie Gminy lub podległej jednostce organizacyjnej? Czy pracownik Urzędu Marszałkowskiego bezpośrednio po zwarciu umowy został zatrudniony jako z-ca kierownika GZOK Gminy Zamość? Mieszkaniec prosi również o podanie daty kiedy podpisano to porozumienie między Urzędem Marszałkowskim a Urzędem Gminy Zamość odnośnie zatrudnienia byłego Przewodniczącego Rady Gminy Zamość w Urzędzie Gminy Zamość.

Odpowiedź Wójta Gminy.
W Gminnym Zakładzie Obsługi Komunalnej w 2019 roku zatrudniony został jeden Z-ca Kierownika. Taka sytuacja jest nadal. W dniu 18 marca 2019r.Wójt Gminy Zamość wystąpił do Marszałka Województwa Lubelskiego z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie Pracownika na zasadzie porozumienia pracodawców. W dniu 26 marca 2019 r zawarte zostało porozumienie pracodawców samorządowych. Nie zawiera ono warunku, że zatrudnienie ma nastąpić na równorzędnym stanowisku w Urzędzie Gminy lub podległej jednostce organizacyjne. W dniu 29 marca 2019r z Pracownikiem nastąpiło zawarcie umowy zatrudnienia na stanowisko pracy Z-cy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji w Urzędzie Gminy Zamość. W dniu 31 maja 2019r. zostało podpisane porozumienie pracodawców samorządowych w sprawie przeniesienia Pracownika pomiędzy Wójtem Gminy a Kierownikiem Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej (GZOK) – przeniesienie z dniem 1 czerwca 2019r i zatrudnienie na stanowisku Z-cy Kierownika GZOK.

 

PYTANIE 3:
Na stronie Urzędu Gminy Zamość została zamieszczona informacja: „Perełka Gminy Zamość w Radiu Lublin”. Były to audycje i artykuły. Czy audycje promują opiekuna Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, samej Izby, czy jednego i drugiego? Czy były to sponsorowane audycje przez Gminę Zamość lub podległą jednostkę organizacyjną? Jeśli tak to jakie były koszty? Ile osób pobiera wynagrodzenie w związku z funkcjonowaniem Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem?

Odpowiedź Wójta Gminy.
Gmina Zamość nie sponsorowała wspomnianych powyżej audycji w Radiu Lublin. Nie finansowały jej też gminne Jednostki organizacyjne. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem (RIP) jest niewątpliwie perełką turystyczną i promocyjną Gminy Zamość. Tak też widocznie uznano w Lublinie, skoro Pani Redaktor sama zainteresowała RIP. Nie bardzo rozumie jaki jest cel pytania i całej wypowiedzi. Jak w audycji radiowej można promować RIP lub cokolwiek innego bez wypowiedzi Osób? Kto ma opowiadać o RIP jeśli nie osoby które ją stworzyły, mają wiedzę o zgromadzonych tam eksponatach, oraz udostępniają ją zwiedzającym? Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem to od samego początku w 2005 roku dzieło kilkunastu Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Dzisiaj już ponad tysiąc eksponatów uchronionych przez Panie od zapomnienia. Wdzięczność i szacunek dla Pań za ich pomysł oraz wytrwałość w jego realizacji. Do dzisiaj RIP funkcjonuje dzięki Nim. DZIĘKUJĘ PANIE. Szczegóły informacji o umowie zawartej przez Gminny Ośrodek Kultury z opiekunem RIP były przekazane 10 marca 2020 roku w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Umowa jest zawarta tylko z jednym opiekunem RIP.

 

PYTANIE 4:
W związku z wnioskiem dotyczącym obowiązków opiekuna Regionalnej Izby Pamięci mieszkaniec zwracam się z pytaniem na jakiej podstawie prawnej i kto upoważnił Wójta do przekazania informacji osobom nieuprawnionym o danych personalnych osoby która złożyła wniosek?

Odpowiedź Wójta Gminy.
W trakcie sesji zapytałem Pytającego skąd wiedza zawarta w powyższym pytaniu. Nie usłyszałem niczego co mogłoby mi umożliwić udzielenie konkretnej odpowiedzi. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zatrudnienia opiekuna Regionalnej Pamięci w Wysokiem zawierał imię i nazwisko składającego – podobnie jak inne podobne wnioski. Są one rejestrowane w Urzędzie, nawet jeśli wysyłano je poprzez pocztę e-mail. Później prowadzona jest administracyjna procedura przygotowania odpowiedzi. W cały proces zaangażowanych jest co najmniej kilka osób. Takim wnioskom nie nadaje się klauzuli „tajności” – nie nakazuje tego prawo. Nie tylko Wójt Gminy ma o nich wiedzę. W trakcie sesji informowałem o tym, że przygotowuję pomysł na upublicznianie odpowiedzi udzielanych w tym trybie (bez danych obje tych RODO). Osoby zainteresowane i składające wnioski o udzielenie informacji publicznej nie muszą się tego wstydzić. Natomiast innym zagadnieniem jest to do czego później zdobyta wiedza zostaje wykorzystana.

 

PYTANIE 5:
Dlaczego na stronie Urzędu Gminy Zamość zostały ujawnione dane Radnych Rady Gminy Zamość co do adresu zamieszkania?

Odpowiedź Wójta Gminy.
Sytuacja taka miała miejsce tylko raz. Adres podano w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej, która to odpowiedź zamieszczona została na stornie BIP Gminy. Takie postępowanie z odpowiedziami na interpelacje i zapytania radnych nakazują zmiany w ustawie o samorządzie gminnym jakie Parlament wprowadził w 2018 roku. Ta wyjątkowa sytuacja nie była zamierzonym działaniem. Podpisując interpelację nie zauważyłem, że zawiera ona adres zamieszkania Pani Radnej. Została Ona przeproszona. To sytuacja sprzed kilku miesięcy i więcej się nie powtórzyła. Zastanawia cel powracania do sprawy pod koniec maja. Czemu to ma służyć? Czego ta sytuacja dowodzi? Po co ją upubliczniać po kilku miesiącach? Czy Pani Radna prosiła o to?

 

PYTANIE 6:
Na sesji w miesiącu lutym Pan Ryszard Puchacz złożył wniosek o oznaczenie logiem Gminy Zamość samochodów należących do GZOK Gminy Zamość. Zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy wniosek ten zostanie zrealizowany i kiedy, prosi o podanie konkretnego terminu realizacji rozpatrzonego pozytywnie wniosku.

Odpowiedź Wójta Gminy.
Działania organizacyjne w tym zakresie zostały podjęte. Samochody Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy zostały oznaczone odpowiednim nadrukiem z herbem Gminy, oraz nazwą i adresem GZOK.

 

PYTANIE 7:
W dniu 27 marca 2019 roku Wójt unieważnił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zamość w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji, tj. na stanowisko z-cy dyrektora w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji. Powód unieważnienia naboru to względy organizacyjne. Jakie to były względy organizacyjne i kiedy Wójt zawarł umowę na obsadzenie tego stanowiska?

Odpowiedź Wójta Gminy.
Konkurs ogłoszony został w dniu 11 marca 2019 roku. Powodem jego unieważnienia były podjęte po ogłoszeniu konkursu decyzje organizacyjne dotyczące Urzędu Gminy. Wystąpiono do Marszałka Województwa z prośbą o zgodę na przeniesienie Pracownika na zasadzie porozumienia pracodawców – szczegóły powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 2. Kolejne decyzje wywołała dłuższa absencja chorobowa Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej, która to Jednostka organizacyjna w tym czasie nie miała funkcji Z-cy Kierownika. Na stanowisko Z-cy Dyrektora w Wydziale Rozwoju Gminy i Inwestycji w dniu 17 maja 2019r awansowano Pracownika tego Wydziału. Powyższe decyzje osobowe sprawdziły się w parktyce w znaczący sposób usprawniając realizację samorządowych zadań.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
17.07.2020r