Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 27.07.2020 r.

769

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

 

PYTANIE 1:

Pan Ryszard Puchacz odczytał petycję skierowaną do Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego o złożenie wniosku na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 na przebudowę drogi gminnej  nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka wraz z budową chodnika w m. Borowina Sitaniecka. W uzasadnieniu Pan Puchacz zaznaczył, że powyższa droga położona jest wzdłuż miejscowości Borowina Sitaniecka i ciągnie się na długości ok.1300 m. Łączy drogę wojewódzką nr 843 z drogą powiatową nr 3141L. To łącznik dwóch dróg i dlatego jest drogą o znacznym natężeniu ruchu. Przy drodze gminnej nr 110402L znajduje się Szkoła Podstawowa oraz firma prowadząca działalność w zakresie wywozu ścieków. Każdego roku obserwuje się coraz większe natężenie w ruchu drogowym. Ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno-zimowym, gdzie widoczność pieszych poruszających się wzdłuż drogi jest znacznie ograniczona z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Szczególnie jest to uciążliwe dla osób starszych oraz dzieci, które uczęszczają do szkoły. Znaczna część dzieci uczęszcza do szkoły pieszo i każdego dnia narażona jest na niebezpieczeństwo związane z natężeniem ruchu drogowego. We wrześniu 2019 roku mieszkańcy jako najważniejsze zadanie do budżetu na rok 2020 wskazali przebudowę drogi gminnej nr 10402L wraz z budową chodnika. Wniosek ten został przyjęty uchwałą zebrania Mieszkańców Borowiny Sitanieckiej. Należy dodać, że w 2018 roku również był zgłaszany wniosek o przebudowę wymienionej drogi w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. W trakcie debaty nad wnioskiem Wójt wprowadził w błąd uczestników zebrania  i nie uzyskał akceptacji zebrania. Droga ta wymaga już pilnego remontu z uwagi na jej stan techniczny. Kierując się zasadą celowości wydatków publicznych wykonywanie napraw jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Kierując się zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym należy także wskazać na konieczność budowy chodnika w ramach przebudowy drogi nr 110402L. Droga ta jest jedyną optymalną trasą jaką dzieci i młodzież szkolna kierują się w kierunku szkoły lub na przystanek autobusowy. Inwestycja ta jest nie tylko mocno oczekiwana przez lokalną społeczność ale uzasadniona znacznym natężeniem ruchu pojazdów samochodowych, a w okresie prac polowych maszyn rolniczych. Przebudowa jest również wskazana z uwagi na wykonanie odwodnienia ponieważ w czasie intensywnych opadów deszczu dochodzi do podtopień budynków mieszkalnych. Pan Puchacz poinformował, że Petycja ta zostanie jutro złożona w Urzędzie Gminy i zostanie przekazana do wiadomości Wojewodzie Lubelskiemu oraz Radnym Rady Gminy.

Odpowiedź Wójta Gminy.

Zastanawiające, jaki cel chce osiągnąć przedkładający powyższą petycję. Pisze w niej, że składa petycję w interesie publicznym. Jaki to interes publiczny? Na pewno nie jest nim budowa nowej nawierzchni drogi gminnej nr 110402L. W warunkach lipca 2020 roku Wójt Gminy Zamość nie ma możliwości pozytywnego rozpatrzenia petycji. O tym składający ją wie, gdyż to na Jego wniosek sprawa ta była już wyjaśniania w trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniach 30 stycznia 2020 roku i 28 lutego 2020 roku. Odpowiedzi Wójta są zamieszczone na www.gminazmosc.pl  Wybór dróg gminnych do udziału w konkursie Fundusz Dróg Samorządowych i problemy z realizacją uchwał zebrań wiejskich dotyczących budowy dróg opisałem szczegółowo na stronach 14-17 Biuletynu Samorządu Gminy Zamość nr 2(132) w miesiącu marcu tego roku – w wersji elektronicznej dostępny na www.gminazmosc.pl. Tekst ten od marca dostępny jest także na stronie internetowej Gminy Zamość w zakładce BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ, tytuł  – Co z programem budowy dróg gminnych w Gminie Zamość? W sprawie tej nie mam więc nic do ukrycia, decyzje Organów Gminy podjęte zostały jeszcze w ubiegłym roku i są upublicznione. Zainteresowani mogą wciąż się z nimi zapoznać w sposób podany powyżej. Czemu więc służy składanie obecnie petycji? Po co została ona odczytana przed kamerami w trakcie obrad sesji Rady Gminy? Procedura składania petycji do Wójta Gminy nie przewiduje takiej sytuacji, a takie postępowanie w żaden sposób nie wzmacnia roli składanej petycji. Czy składający petycję zbierając pod nią podpisy Mieszkańców Borowiny Sitanieckiej informował Ich, że w obecnych warunkach Wójt nie ma prawnej możliwości pozytywnego jej rozpatrzenia? Co obiecywał Mieszkańcom? Pan Ryszard Puchacz składając petycję i zbierając podpisy Mieszkańców wyłączył zupełnie z tego postępowania Sołtysa, który jest jednocześnie Radnym Rady Gminy Zamość. Nie rozmawiał z Nim nawet. Często składający petycję bardzo źle wyraża się o standardach samorządności w Gminie Zamość. Czy pomijanie w gminnych i sołeckich sprawach publicznych wybranego przez Mieszkańców Sołtysa i Radnego to wzór standardów samorządności? Dla mnie nie. Może warto, aby na to i inne powyżej zadane pytania odpowiedzieli sobie także Mieszkańcy Borowiny Sitanieckiej.

Teraz odpowiedź na petycję skierowana do Mieszkańców Borowiny Sitanieckiej. Polskie regulacje prawne nakazują Wójtowi Gminy negatywne rozpatrzenie petycji. W samorządowych okolicznościach dnia jej składania (28 lipca 2020 r.) Wójt Gminy nie ma innej możliwości.  Wnioskowana w petycji inwestycja nie figuruje w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2025. W związku z powyższym dotychczas nie przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do realizacji tego typu przedsięwzięć. Czas opracowania takiej dokumentacji i pozyskania właściwych pozwoleń prawnych to 12-18 miesięcy. W dniu 9 lipca 2020r. opublikowane zostało ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o konkursowym naborze wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021 roku. Nabór wniosków trwa do 10 sierpnia 2020r. Zgodnie z ogłoszeniem Wojewody Lubelskiego gmina składająca wniosek zobowiązana jest dołączyć do niego m.in.: kopię wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, kosztorys inwestorski, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę kompletnej dokumentacji technicznej i projektowej dla zadania objętego wnioskiem, i kilka innych dokumentów. Zadanie polegające na przebudowie drogi gminnej nr 110402L wraz z budową chodnika w m. Borowina Sitaniecka nie spełnia wymogów naboru wniosków w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych edycji 2021. Z uwagi na powyższe przedmiot petycji jest niemożliwy do realizacji. Szerzej o gminnych decyzjach i sytuacji związanej z realizacją drogowych uchwał zebrań wiejskich w publikacjach, o których wspomniałem powyżej. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Negatywne rozpatrzenie petycji kończy jej rolę i znaczenie w procesie podejmowania decyzji przez Organy Gminy. Wójt i Rada powracać jednak będą wciąż do uchwały zebrania wiejskiego z dnia 26 września 2019 roku wskazującej jako najważniejszą dla Sołectwa inwestycję budowę drogi gminnej  nr 110402L.

 

PYTANIE 2:

Na ostatniej sesji Pan Ryszard Puchacz pytał Pana Wójta odnośnie zatrudnienia byłego Przewodniczącego Rady Gminy. Wcześniej w miesiącu lutym Pan Puchacz wystąpił z wnioskiem w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu uzyskania informacji o strukturze zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zamość i podległych jednostkach organizacyjnych w latach 2015-2020. Z tej informacji, którą Pan Wójt Panu Puchaczowi przekazał w formie pisemnej Pan Puchacz nie znalazł tam tej informacji odnośnie zatrudnienia  byłego Przewodniczącego Rady Gminy. Teraz ostatnio po dopytaniu przez Pana Puchacza na ostatniej sesji jakby pamięć Panu Wójtowi wróciła i jest informacja na stronie Urzędu Gminy, że jednak został były Przewodniczący Rady zatrudniony na stanowisku zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji. W związku z tym Pan Puchacz ma do Pana Wójta dwa pytania. Dlaczego Pan ukrywał informację odnośnie zatrudnienia byłego Przewodniczącego Rady Gminy na etacie zastępcy Dyrektora Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji? Co jeszcze i jak dużo ma Pan do ukrycia w sprawie zatrudnienia byłego Przewodniczącego Rady Gminy w oparciu o wniosek, który Pan Puchacz złożył odnośnie struktury zatrudnienia w Urzędzie Gminy Zamość?

Odpowiedź Wójta Gminy.

Ponownie rozpocznę od pytania – czemu służą tego typu publiczne wystąpienia przed kamerą w trakcie obrad sesji Rady Gminy? Wielokrotnie zadawałem już Panu Ryszardowi Puchaczowi to pytanie. Nigdy nie otrzymałem odpowiedzi. Zadam więc pytanie takie jak w powyższym tekście – co do ukrycia ma Pan Ryszard Puchacz?

W dniu 7 maja 2020 roku udzieliłem Panu Ryszardowi Puchaczowi odpowiedzi na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Na 16 stronach formatu A4 zamieściłem i przesłałem zestawienie wynagrodzeń w Urzędzie Gminy Zamość w latach 2015 – 2019 według stanu na koniec każdego roku. W piśmie, które skierowałem do Pana Ryszarda Puchacza jest wyraźnie podkreślone, że są to stany zatrudnienia z 31 grudnia każdego roku. Pan Puchacz po otrzymaniu tych materiałów nie składał wniosku o uzupełnienie zestawień o krótkie zatrudnienia jakie miały miejsce w ciągu roku – np. stażystów. Były Przewodniczący Rady Gminy Zamość był w Urzędzie Gminy zatrudniony przez kilkadziesiąt dni w okresie od 29 marca 2019 roku do 31 maja 2019 roku. Pisałem o tym w odpowiedzi na wnioski Pana Ryszarda Puchacza składane w trakcie sesji Rady Gminy w dniu 28 maja 2020 roku – odpowiedź dostępna na stronie www.gminazamość.pl. Po co więc powrót do sprawy na kolejnej sesji Rady w dniu 27 lipca? Ze wspomnianych powyżej dwóch pism (odpowiedzi) wynika wyjaśnienie sytuacji – były Przewodniczący Rady Gminy Zamość nie pracował w Urzędzie Gminy w dniu 31 grudnia 2019. Informacja o Jego zatrudnieniu wykazana została natomiast w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielonej przez Kierownika Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, gdyż tam pracował w dniu 31 grudnia 2019 roku. Nikt więc nie ma tu nic do ukrycia. To tylko specyfika udzielania odpowiedzi na bardzo obszerne zagadnienia. Warto natomiast zadać pytanie – czemu służyć ma tak szczegółowa informacja o zatrudnieniu w całej gminnej Administracji w latach 2015-2019? Do czego te tak szczegółowe i obszerne informacje będą wykorzystywane?

 

PYTANIE 3 (Apel):

Apel do Państwa Radnych. Wkrótce rozpocznie się proces projektowania budżetu na 2021 rok. Samorządy są w trudnej sytuacji finansowej tak wynika z przekazu niektórych włodarzy w tym Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego. Z uwagi na powyższe Pan Puchacz apeluje do każdej Radnej i każdego Radnego o zgłaszanie wniosków o oszczędności w zakresie wydatków na 2021 rok. Dodał, że nie są to wydatki inwestycyjne są to wydatki związane z tą nazwijmy rozrywką. Wnioski te winny dotyczyć zasadności i celowości tych wydatków, które służą wąskiej  grupie mieszkańców lub mogą być realizowane  w przypadku poprawy finansów publicznych Gminy Zamość. Apel ten kieruje w trosce o dobro wspólne jakim jest budżet Gminy Zamość. Pan Puchacz jest przekonany, że Państwo Radni w trosce o dobro wspólne takie wnioski przygotują i przekażą Wójtowi Ryszardowi Gliwińskiemu. Za miesiąc odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy. Tylko odpowiedzialne działanie radnych może skutkować, że w następnych latach również Państwo będziecie debatować nad raportem o stanie gminy, a nie nad programami naprawczymi finansów publicznych Gminy Zamość. Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty apeluję do Państwa Radnych o przeanalizowanie wydatków z ostatnich lat i aby Państwo Radni spojrzeli w kierunku następnych lat gdzie będą realizowane projekty z dofinansowaniem unijnym. Poprosił, aby Państwo pochylili się nad apelem z powagą.

Odpowiedź Wójta Gminy.

Apel skierowany jest do Radnych Rady Gminy Zamość. Publicznie wypowiedziana jego treść przed kamerami w trakcie obrad sesji Rady Gminy wymaga jednak reakcji Wójta Gminy. Tym bardziej, że brak było reakcji Innych (poza Panem Konradem Dziubą). Cóż Pan Ryszard Puchacz w powyższej wypowiedzi sugeruje Mieszkańcom? To, że wydatki związane z rozrywką są źródłem sytuacji w finansach gminnych 2020 roku. Dla mnie jest to oczywiste, gdyż mówi o tym w kontekście debaty nad RAPORTEM O STANIE GMINY. Używa także sformułowania – programy naprawcze finansów publicznych Gminy Zamość. Jaki cel ma ten apel? Ocena działań Wójta Gminy to prawo Radnych i Mieszkańców. Temu służy także debata nad składanym przez Wójta  RAPORTEM O STANIE GMINY. Ten instrument oceny gminnego gospodarowania uważam za coś czego do 2019 roku brakowało. Dobrze że teraz jest. To od Mieszkańców zależy jednak jak on będzie wykorzystywany i czemu będzie służył. Jest to instrument samorządowy, ale może być wykorzystywany do innych celów – politycznych i innych. Nie ma problemu w zebraniu 50 podpisów, które upoważniają do zabrania głosu w debacie na sesji Rady Gminy jaka będzie miała miejsce 25 sierpnia.  W Gminie Zamość nie ma problemu, aby w trakcie obrad każdej sesji Rady Gminy publicznie przed kamerami mówić co tylko się zechce. Są Tacy co to wykorzystują do realizacji sobie wiadomych celów. Pan Ryszard Puchacz po raz kolejny mówi o rozrywce w Gminie Zamość i nie uściśla o co Mu chodzi. Skoro tak to podaję wybrane największe wydatki 2019 roku z tego zakresu, o których informacja jest zawarta w upublicznionych sprawozdaniach:

 • Rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego (26 Zespołów i indywidualnych Artystów) – 133 846 zł
 • Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola – 60 245 zł
 • Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem – 18 524 zł
 • Dożynki – pobudzanie aktywności sołectw w utrwalaniu tradycji kultury ludowej i idei samorządowej – 88 103 zł ( wydatki GOK-u)
 • Samorządowy Dzień Kobiet – 17 325 zł
 • Pielęgnowanie Polskich Tradycji Strażackich – 18 407 zł (wydatki GOK-u)
 • Pobudzanie działalności kulturalnej mieszkańców gminy, w tym wspieranie inicjatyw sołeckich – świetlicowych i plenerowych (ponad 100), realizacja zajęć stacjonarnych w siedzibie GOKGZ i poza nią, praca w świetlicach – 322 263 zł (wydatki GOK-u UG)

Łącznie powyższe 658 713 zł – podkreślam, wybrane największe. W realizacji tych zadań bierze czynny udział kilkuset Mieszkańców, a uczestników przedsięwzięć jest jeszcze więcej. To realizacja gminnych zadań, których celem jest pielęgnowanie narodowych wartości – historii, tradycji, kultury, wiary, rodziny. To realizacja zadań z zakresu wspierania działalności organów gminnych jednostek pomocniczych (Sołectw) i wdrażania programów pobudzania obywatelskiej aktywności. Mam ogromny szacunek dla tych Wszystkich, którzy biorą czynny udział w realizacji tego wszystkiego co dzieje się w życiu społecznym Gminy. Dziękuję WAM za to. Będę sprzeciwiał się publicznemu nazywaniu Waszej aktywności rozrywką. Szczególnie w sytuacji gdy mówią o tym Osoby nic innego nie proponujące.

Teraz jeszcze krótki dowód na to, że to nie rozrywka spowodowała dzisiejszą sytuacją finansową Gminy Zamość i innych Gmin. Pisałem o tym na stronach 8 – 9 Biuletynu Samorządu Gminy Zamość nr 2(132) w marcu 2020 roku. Odpowiadałem wówczas na pytanie Pana Ryszarda Puchacza z lutowej sesji Rady Gminy Zamość, cytat – Czy tylko reforma oświatowa demoluje budżet Gminy Zamość?  Kilka informacji zawartych w tym materiale dotyczących przyrostu wydatków bieżących budżetu Gminy Zamość w latach 2017 – 2020:

 • Oświata i wychowanie przedszkolne + 7 308 560 zł, w tym pieniądze gminne to 5 877 224 zł
 • Opieka społeczna + 755 331 zł
 • Administracja + 731 660 zł
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, turystyka, promocja jednostek samorządu terytorialnego + 290 929 zł

Zachęcam do zapoznania się ze wspomnianym tekstem. W jego zakończeniu jak zwykle zachęcałem do dyskusji poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. Pan Ryszard Puchacz nie podjął dyskusji, którą wówczas sam wywołał. Nie polemizuje z tym co piszę. Łatwiej mu publicznie przed kamerami sugerować, że to rozrywka powoduje obecny stan gminnych finansów, oraz że oszczędnościami w rozrywce można ten stan naprawić. Panie Ryszardzie, obecny stan finansów Gminy Zamość i innych Gmin to efekt przeniesienia na Gminy skutków finansowych reformy oświatowej lat 2016-2019, oraz braku działań Rządu chroniących Gminy przed skutkami wzrostu cen wszelkich usług i towarów w latach 2017-2020. Szerzej w zakresie mojej oceny gminnych finansów na stronach 44 – 50 RAPORU o STANIE GMINY ZAMOŚĆ, dostępny na www.gminazamosc.pl  Czekam na merytoryczną dyskusję.

 

PYTANIE 4 (odczytane wystąpienie)

Odczytał wystąpienie jednej z Mieszkanek Gminy skierowane do Przewodniczącego Rady, która nie mogła dzisiaj osobiście uczestniczyć w sesji i upoważniła Pana Puchacza do odczytania. Szanowny Panie Przewodniczący Rady Gminy Zamość, Panie i Panowie Radni. Dwukrotnie mailowo wnioskowałam do Pana Przewodniczącego o umożliwienie mi udziału w zdalnej XIX sesji Rady Gminy Zamość i nie uzyskałam danych potrzebnych do udziału w sesji online. Przekazanie danych elektronicznych do zdalnego udziału w obradach okazało się niemożliwe w naszej gminie. Panie Przewodniczący Rady Gminy Zamość kto dał Panu uprawnienia do ingerowania w przysługujące każdemu człowiekowi konstytucyjne prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Wynikające z art.61 ust.2 Konstytucji  RP oraz art.3 ust.1 pkt 3 art.7 ust.1 pkt 3 art.18 ustawy z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 poz.1429 ze zm.), a także z art.11 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506 ze zm.) Ograniczenie prawa do informacji w tym zakresie wstępu publiczności na posiedzenia Rady byłoby możliwe wyłącznie w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych określonych w art.228 Konstytucji. Taki stan nie został wprowadzony zatem podstawa prawna do podjęcia podobnego działania nie istniała. Panie Przewodniczący Rady Gminy na naukę nigdy nie jest za późno. Może Pan udać się na korepetycje do Stowarzyszenia 28+, które w czasie pandemii działało wzorowo. Wydawałoby się, że w okresie pandemii, która trwa od marca tego roku wszelkie działania i inicjatywy w sołectwach Gminy Zamość są niemożliwe. Jednak Stowarzyszenie pokazało, że może wystarczy tylko znaleźć rozwiązanie i pomysł, aby wszystko kręciło się dalej pisze Pani Agata Piwko Prezes Stowarzyszenia Kobiet 28+ w artykule „Niemożliwe stało się możliwe” – Biuletyn Samorządu Gminy Zamość nr 4 czerwiec 2020 str.23. Stowarzyszenie znalazło rozwiązanie, a Rada Gminy nie. Pytanie czy Radni Rady Gminy Zamość nie powinni poszerzyć swoich kompetencji cyfrowych i umiejętności korzystania z programu do wideokonferencji  i komunikatorów internetowych? Nawet dzieci ze szkoły podstawowej świetnie potrafią korzystać ze środków porozumiewania się na odległość, a w czasie epidemii brały udział w lekcji online, korzystały z różnych platform edukacyjnych i radziły sobie z różnymi komunikatorami prowadząc wideo rozmowy czy biorąc udział w wideokonferencjach. Warto zaznaczyć, że są samorządy które umożliwiły mieszkańcom zdalny udział nie tylko w obradach Rady Gminy czy miasta, ale także zdalne uczestniczenie w pracach Komisji. W Lublinie jak Pan Puchacz chciał uczestniczyć w komisji to dostał dostęp zdalny. Zadzwonił do Biura Rady Miasta i powiedział, że chce uczestniczyć w posiedzeniu. Inny samorząd, inne standardy. Sprawa załatwiona na telefon. U nas nie do pomyślenia od takich standardów samorządowych dzielą nas jeszcze lata świetlne. Podpisała Pani Renata Tywoniuk-Kwoka.

Odpowiedź Wójta Gminy.

Wystąpienie skierowane było do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. Organizacja obrad sesji Rady Gminy to jednak także zadanie Wójta Gminy, stąd też moja część odpowiedzi. Statut Gminy Zamość nie przewiduje obrad Rady w systemie zdalnym. Aby takie obrady miały miejsce trzeba wcześniej zmienić statut, co musi się odbyć poprzez obrady trzech sesji Rady. Dlatego w sytuacji wyjątkowej w miesiącu marcu Parlament zdecydował, że obrady Rad Gmin mogą się odbywać w systemie zdalnym bez konieczności zmiany statutów. Była to więc wyjątkowa sytuacja, a tylko Politycy nie zdecydowali się nazwać ją stanem wyjątkowym. W zaistniałych okolicznościach na początku kwietnia trzeba było szybko podejmować decyzje organizacyjne. Dostępne były aplikacje umożliwiające udział w sesji zdalnej tylko Radnym Rady Gminy. Ograniczenie dostępu innych dotyczyło przebiegu głosowania. Nikt nikomu w Gminie Zamość nie zabiera praw. To aż nadto widać w trakcie obrad każdej normalnej sesji Rady. Jeszcze w maju zdecydowano, aby debatę nad RAPORTEM o STANIE GMINY przenieść na końcowe dni sierpnia – po to aby umożliwić w niej udział Mieszkańcom. Większość Gmin ma już takie sesje Rady za sobą. Szacunek dla innych do niedawna wydawał się ważną cechą wierzących Polaków. Czy tak jest nadal? Czy potrafimy w dyskusji uszanować to co mówią i robią inni?

 

PYTANIE 5 (odczytane wystąpienie):

Wystąpienie do Pana Wójta. Szanowny Panie Wójcie. Według jakich kryteriów wybiera Pan do publikacji na stronie internetowej Gminy pytania Mieszkańców?
W dniu 1 lipca 2020 roku przez zakładkę – zadaj pytanie Wójtowi poprosiłam Pana o informację dotyczącą bezpiecznego korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Zamość. Pytałam w jakim stanie technicznym są place zabaw na terenie Gminy Zamość? Czy dzieci mogą z nich bezpiecznie korzystać? W jaki sposób i kiedy zostały zdezynfekowane place zabaw? Szybką, ale niestety częściową odpowiedź otrzymałam na mail 4 lipca 2020 roku. Korespondencja została opublikowana na stronie Gminy. Korzystając z zakładki zadaj pytanie Wójtowi ponowiłam zatem pytanie, na które nie znalazłam odpowiedzi. Kolejną odpowiedź otrzymałam mail 13 lipca 2020, a do chwili obecnej nie zdecydował się Pan upublicznić tej korespondencji na stronie gminy. Panie Wójcie czy ma Pan coś do ukrycia? Przysłał mi Pan zdjęcie regulaminu placu zabaw w Bortatyczach, nie znajduję na nim danych administratora? Czy mógłby Pan je wskazać?, a jak jest na pozostałych placach zabaw?  czy egzekwuje, czy monitoruje przestrzeganie bądź nieprzestrzeganie regulaminu placu zabaw?, do kogo należy zgłaszać usterki i uszkodzenia? Na miejskich placach zabaw w Zamościu zamieszczona jest pełna nazwa administratora oraz podany telefon, a w naszej Gminie czy obowiązują inne przepisy prawne? Wielu rodziców z radością przyjęło informację o otwieraniu placów zabaw w Gminie Zamość. Jak sam Pan pisze w artykule „Otwieramy place zabaw” Biuletyn Samorządu Gminy Zamość nr 4 czerwiec 2020 str.16 jest to specyficzne miejsce publiczne, gdzie jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale powinniśmy zachować szczególną troskę o naszych najbliższych. Mam nadzieję, że nie zawęża Pan przestrzegania norm sanitarnych na placach zabaw tylko do wytycznych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa. W jaki sposób np. zabezpieczane są piaskownice przed odchodami zwierzęcymi. Są samorządy, w których co roku obiekty tego typu podlegają ocenie stanu technicznego i takie ekspertyzy przeprowadza firma zewnętrzna. u jest podany adres artykułu ze strony Dziennika Wschodniego „Dziennik Wschodni Śródmieście” „Na te huśtawki można tylko patrzeć”. Pytanie czy dzieci mogą bawić się bezpiecznie i czy rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo swoich dzieci nadal pozostaje otwarte? Będę wdzięczna za konkretną odpowiedź. Z poważaniem Pani Renata Tywoniuk-Kwoka.

Odpowiedź Wójta Gminy.

W odpowiedziach, które przesłałem do Pani podpisanej pod wystąpieniem napisałem wyraźnie, że wszystkie place zabaw w miesiącu czerwcu były objęte przeglądem technicznym. Otwarcie ich i dopuszczenie do użytkowania oznacza, że są technicznie bezpieczne. Nie ma potrzeby aby w tym zakresie Wójt Gminy składał specjalne oświadczenia. Jak użytkujemy obiekty publiczne to już zupełnie inne zagadnienie. W przypadku 34 placów zabaw nie mam możliwości takiej organizacji nadzoru, aby za każdym korzystającym z placu zamykać furtkę wejściową. A to ona właśnie ma chronić place przed dostępem zwierząt, w tym piesków. Nie zawężam norm sanitarnych na placach zabaw do wytycznych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa. W odpowiedziach na e-maile skupiłem się na aktualnej i wyjątkowej sytuacji związanej z COVID-19, bo to uważałem za ważne i tak zrozumiałem pytanie zawarte w pierwszym e-mailu. Słuszna uwaga dotycząca braku informacji na placach zabaw o tym gdzie można zgłosić usterkę. Będziemy to uzupełniać. W Gminie Zamość funkcjonuje kilka systemów przekazywania informacji i dotychczas były one także wykorzystywane w takich przypadkach – także kontakt poprzez „zadaj pytanie Wójtowi”. Na stronie internetowej Gminy nie są zamieszczane odpowiedzi na pytania przesyłane do Wójta, które dotyczą konkretnych spraw Mieszkańca. Odpowiedź na drugi e-mail nie została zamieszczona z uwagi na załącznik graficzny i dlatego, że nie wnosi ona niczego nowego do treści opublikowanej odpowiedzi na pierwszy e-mail.

 

PYTANIE 6:

Pytanie do Pana Wójta odnośnie serii zawartych umów na okres wyborów to jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych. Panie Wójcie wydaje się, że to jest kolejny taki temat gdzie dzieli Pan mieszkańców na lepszych i gorszych ponieważ w niektórych komisjach wyborczych była taka osoba jak wynika z zawartych  umów odpowiedzialna za tego typu działania, w innych chyba nie było?. Proszę o informację, a jeżeli były to dlaczego z nimi nie zostały zawarte umowy? Czy robiły to w ramach wolontariatu?

Odpowiedź Wójta Gminy.

Wójt Gminy Zamość nie zajmuje się osobiście organizacją wszystkiego w Gminie, także zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wyborów. Zostałem poinformowany przez Osobę odpowiedzialną za te działania, że we wszystkich lokalach zostało to uzgodnione. Nikt nie zgłaszał do mnie uwag. Nie dzielę Mieszkańców na lepszych i gorszych. To po raz kolejny tego typu wypowiedzi pod moim adresem. Nie jestem w stanie obdzielać wszystkich równo. W sferze decyzji publicznych nie ma takiej możliwości. Jedni jeżdżą komunikacją publiczną finansowaną w części z budżetu gminnego a inni tylko własnymi samochodami bez gminnych dopłat do paliwa. Jedni mają szkołę w miejscu zamieszkania a inni w sąsiednich miejscowościach. Pan Puchacz składa petycje o budowę drogi gminnej w Borowinie Sitanieckiej, a takich nie zrealizowanych uchwał zebrań wiejskich jest 30. Jeśli ktoś z Tych, którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo sanitarne w 21 lokalach wyborczych Gminy czuje się pokrzywdzony decyzjami jakie w moim imieniu podejmowano proszę o kontakt. Nie ma potrzeby wykorzystywać do tego Pana Ryszarda Puchacza. Czynienie tego publicznie przed kamerami i poprzez innych jest mocno podejrzane w zakresie intencji. A może nikt w tej sprawie z Panem Puchaczem się nie kontaktował? Jakie upoważnienie ma Pan Puchacz do publicznego poruszania tego tematu?

 

W trakcie obrad sesji Rady Gminy Sołtys sołectwa Skokówka Pan Andrzej Kiciński odczytał wniosek skierowany do Wójta Gminy o uwzględnienie w przyszłorocznym planie inwestycyjnym budowy chodnika przy drodze gminnej nr 110446L przy ul. Targowej w m. Skokówka. Odczytał też siedem pytań dotyczących podjęcia działań w sołectwie Skokówka.

Odpowiedź Wójta Gminy.

Wniosek o ujęcie w przyszłorocznym budżecie Gminy budowy chodnika przy ul. Targowej w Skokówce podpisało 95 Mieszkańców. Będzie on rozpatrywany przez Organy Gminy (Wójta i Radę) w fazie projektowania budżetowego 2021 roku w taki sam sposób jak realizacja wielu innych pilnych potrzeb inwestycyjnych w Gminie. Zebrane przez Pana Sołtysa podpisy Mieszkańców nie zmieniają możliwości realizacji zadania. Trudno dzisiaj przewidzieć, jakimi środkami finansowymi będzie dysponował budżet Gminy 2021 roku po stronie dochodów bieżących. Ponad 70% z nich to środki przekazywane Gminie przez Ministra finansów. Trzeba poczekać na informacje jakie otrzymamy około 20 października. Wiadomym jest natomiast, że w kolejce po realizację czekają liczne pilne potrzeby inwestycyjne w 35 sołectwach Gminy. Nie zrealizujemy ich wszystkich w ciągu najbliższych lat. Pozyskaliśmy już pozwolenie wodno-prawne dla realizacji inwestycji budowy chodnika przy ul. Targowej w Skokówce. Informowałem Mieszkańców o problemach związanych z tą decyzją PGW Wody Polskie w Zamościu. Teraz projektant musi dostosować dokumentację budowlaną do warunków wynikających z pozwolenia wodno-prawnego. Kolejny etap to wystąpienie do Starosty Zamojskiego z wnioskiem  o pozwolenie na budowę. Za kilka miesięcy będziemy więc gotowi do realizacji prac budowlanych. Konieczne są jeszcze decyzje finansowe, ale to już jak napisałem powyżej na etapie projektowania budżetowego 2021 roku, a więc w okresie listopad-grudzień 2020. Nie mam obecnie żadnych przesłanek aby składać odpowiedzialne obietnice Mieszkańcom Skokówki.

 

Pytania Pana Sołtysa Andrzeja Kicińskiego

 

PYTANIE 1:
Kiedy rozpocznie się przebudowa oświetlenia ulicy Ordynackiej?

Odpowiedź: Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach budżetu 2020 roku z kwotą zapisanych środków finansowych 90 000 zł. Technicznie realizował je będzie Gminny Zakład Obsługi Komunalnej (GZOK). Trwa przygotowanie dokumentacji formalno – prawej. W dniu 20.07.2020 r. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do Zgłoszenia Gminy Zamość z dnia 08.06.2020 r. w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego, w pasie drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Skokówka. W dniu 30.07.2020 r. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość wystąpił do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z wnioskiem o zarejestrowanie dziennika budowy dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z pismem wyrażającym zgodę na lokalizację oświetlenia drogowego wydanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (ZDW) na prowadzenie robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, Inwestor zadania zobowiązany jest uzyskać odrębne zezwolenie przedkładając na 1 m-c przed przystąpieniem do robót, stosowny wniosek wraz z załącznikami. W dniu 11.08.2020r wystąpiono do ZDW Lublin z dwoma wnioskami –  o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, oraz o bezpłatne przekazanie terenu drogi wojewódzkiej do użytkowania na czas prowadzenia robót związanych z realizacją inwestycji.  W przypadku braku zastrzeżeń ze strony zarządcy drogi prace byłyby możliwe do rozpoczęcia w II połowie września 2020 roku.

PYTANIE 2:
Kiedy zostanie przebudowany odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej?

Odpowiedź: Kanalizacja przebudowana zostanie razem z budową chodnika. Informowałem o tym Pana Sołtysa i Mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich. Nie ma potrzeby podejmowania w tym zakresie szybkich działań – istniejąca kanalizacja jest sprawna. W sytuacji gdy myślimy o budowie chodnika trzeba te zadania połączyć w jedno, po to aby był jeden wykonawca. W innym przypadku byłby problem z gwarancją wykonawcy prac budowlanych chodnika. W sytuacji rozdzielenia zadań trzeba byłoby poczekać z budową chodnika 3-4 lata.

PYTANIE 3:
Kiedy zostaną odblokowane wpusty uliczne w ulicy Targowej?

Odpowiedź: Wpusty uliczne w ulicy Targowej będą mogły być udrożnione po uzgodnieniu opracowywanej w chwili obecnej dokumentacji p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej nr 110446L (ul. Targowa) w miejscowości Skokówka” obejmującej m.in. odcinek kanalizacji wykonanej w latach ubiegłych. W terminie do dnia 14.08.2020 r. planowane jest złożenie w/w dokumentacji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przybliżony termin uzyskania w/w pozwolenia to ok. 2 miesiące.

PYTANIE 4:
Kiedy zostanie zamontowana wzięta do remontu tablica informacyjna na przystanku naprzeciwko sklepu PSS?

Odpowiedź: Tablica informacyjna na przystanku zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 849 naprzeciwko sklepu PSS Społem zostanie zamontowana w terminie do dnia 14.08.2020 r.

PYTANIE 5:
Kiedy zostaną zamontowane tablice z nazwami ulic zdemontowane do przemalowania?

Odpowiedź: Tablice z nazwami ulic (ul. Ordynacka, ul. Graniczna) zostaną zamontowane przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w terminie do dnia 31.08.2020 r.

PYTANIE 6:
Czy dla bezpieczeństwa mieszkańców wyjeżdżających z ulicy Granicznej na ulice Ordynacką przy sklepie PSS Społem nie należałoby rozważyć montażu lustra?

Odpowiedź: W dniu 06.08.2020 r. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość przekazał przedmiotowy wniosek do zarządcy drogi publicznej tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

PYTANIE 7:
Proszę o zamontowanie koszy na śmieci przy altance (ul. Targowa) i przy chodniku (ul. Ordynacka) na wysokości przejścia dla pieszych przy sklepie Delikatesy

Odpowiedź: Kosz na śmieci przy altance (ul. Targowa) został zamontowany przez pracowników Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość w miesiącu lipcu. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie posiada zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na montaż koszy na śmieci w pasie drogi wojewódzkiej. Wystąpienie w tej sprawie było kierowane przez GZOK do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zamościu w dniu 14.03.2019 r. Uzyskano odpowiedź negatywną.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość
12.08.2020r