Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 25.08.2020 r.

570

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

PYTANIE 1:

Na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego mieszkaniec Ryszard Puchacz zwrócił się z wnioskiem o podjęcie czynności w celu połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej i utworzenie jednej instytucji kultury pod nazwą np. „Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka”. Uzasadnienie: zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzącej działalność w różnych formach. Stosownie do przepisu art. 19 w/w ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji kultury w skład której wchodzą załogi i mienie należących do instytucji ulegających połączeniu. Natomiast przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o Bibliotekach, stanowią, że organizator jest obowiązany na sześć miesięcy przed podaniem aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji Publicznej Biblioteki, podać do publicznej wiadomości informacje o zamiarze, wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywanych dotychczasowo zadaniach. Podkreślić należy również, że połączenie obydwu instytucji kultury, spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy Zamość jednego prężnego wielofunkcyjnego ośrodka kultury. Utworzenie jednego ośrodka kultury pod nazwą „Samorządowe Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Zamość” będzie miało wpływ na racjonalizację ponoszonych wydatków przez gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania zasobami ludzkimi, w tym połączenie służb finansowo księgowych, centralizacja zarządzania nieruchomości, obsługą sprzętu, urządzeń, co przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału instytucji. Ponadto wiele działań Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki publicznej, opartych jest na współpracy z tymi samymi instytucjami, szkołami i innymi jednostkami działającymi na terenie gminy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej. Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jednej instytucji, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty i możliwości dokładniejszego nadzoru. Połączenie Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej odbędzie się bez uszczerbku dla działalności merytorycznej obu instytucji, zatem spełniony będzie warunek w którym mowa w art. 13 ust. 7 oraz art. 19 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach. Pan Ryszard Puchacz żywi nadzieję, że powyższe racje zostaną uznane za zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające. W związku z powyższym, że uzasadnienie zawarte we wniosku o połączenie dwóch instytucji kultury, spełnia wymagania ustawowe i wskazuje na zasadność połączenia w/w instytucji, mieszkaniec wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź Wójta Gminy:

W Gminie Zamość funkcjonują dwie instytucje kultury, których poprawne nazwy brzmią następująco:

  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
  • Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem. Posiada ona 7 filii – w Wysokiem, Sitańcu, Kalinowicach, Lipsku, Żdanowie, Płoskiem i Zawadzie.

Zgodnie z art. 13 pkt. 7–8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642), „ biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu przez nie dotychczasowych zadań. Połączenie, o którym mowa w ust. 7, wymaga zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Z treści przytoczonego przepisu prawnego wynika, że połączenia wspomnianych powyżej instytucji kultury można dokonać w sytuacji mającej konkretne uzasadnienie w miejscowych gminnych warunkach. Nie widzę takiej potrzeby i uzasadnienia dla takiej decyzji w przypadku  wyjątkowej Gminy Zamość – 35 Sołectw otaczających pierścieniem byłe miasto wojewódzkie Zamość, tworzonej przez ponad 23 000 Mieszkańców. Argumenty, które przedstawia Pan we wniosku, nie zmieniają mojego spojrzenia na sprawę, tym bardzie że nie przedstawia Pan żadnych merytorycznych uzasadnień – kalkulacji kosztów, szczegółowych propozycji nowych rozwiązań organizacyjnych.

Przytoczony we wniosku argument ewentualnego „funkcjonowania jednego prężnego wielofunkcyjnego ośrodka kultury” to tylko dobrze brzmiące zdanie. Wobec dwóch prężnie działających ośrodków w Gminie Zamość niesie w przypadku połączenia realne ryzyko ograniczenia oferty kulturalnej dla Mieszkańców.

Podobnie brzmi argument „racjonalizacji wydatków” i „zmniejszenia kosztów administracyjnych”. Dwie funkcjonujące obecnie instytucje kultury działają w obiektach gminnych, nie mając problemów związanych z zarządzaniem lokalami i mieniem. Realizując bardzo szeroki zakres zadań, zatrudniają kadrę, w której po połączeniu raczej nie byłoby redukcji etatów bez zmiany zakresu zadań statutowych połączonej jednostki. Jeśli chodzi o „centralizację zarządzania zasobami ludzkimi”, to stanowisko nowego dyrektora ośrodka tak wielofunkcyjnego niewątpliwie musiałoby zostać wsparte utworzeniem stanowiska jego zastępcy lub stanowiskami kierowników. W warunkach Gminy Zamość wspomniane przez Pana zmniejszenie kosztów administracyjnych można byłoby uzyskać jedynie poprzez zmniejszenie ilości Filli Biblioteki Publicznej, oraz zmniejszenie zakresu realizacji zadań społeczno – kulturalnych, których inicjatorami są lokalne społeczności.  Takie decyzje można podejmować w warunkach funkcjonowania dwóch Jednostek Organizacyjnych Gminy.

Obserwując połączone instytucje kultury w innych gminach, można wnioskować, że taki zabieg jest zasadny szczególnie w gminach małych, o kilkukrotnie mniejszej ilości mieszkańców niż Gmina Zamość.

Niewątpliwą zaletą obecnego gminnego rozwiązania funkcjonowania dwóch Jednostek Organizacyjnych posiadających osobowość prawną jest również możliwość samodzielnego (oprócz Gminy Zamość) ubiegania się o zewnętrzne dotacje na realizację gminnych zadań społecznych i inwestycyjnych. Przed nami kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej lat 2021 – 2027. W obecnych warunkach finansowych budżetów Polskich Gmin ważne jest zwiększenie potencjału organizacyjnego umożliwiającego skuteczne aplikowanie w konkursach unijnych i krajowych programów dystrybuujących pieniądze dla Gmin. Trzy jednostki mogące składać wnioski w takich konkursach (Gmina, Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury) to zawsze więcej niż dwie.

Nawiązując do innej Pana korespondencji kierowanej do Organów Gminy Zamość i publicznych Pana wypowiedzi pragnę zapewnić, że to nie budżetowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych przez dwie wspomniane Instytucje Kultury są przyczyną zmiany sytuacji w budżetach Gminy lat 2018-2020. Nie ma żadnych podstaw do sformułowania wyrażanych przez Pana publicznie tez, że to te właśnie oszczędności ochronią Radę Gminy przed debatami nad programami naprawczymi finansów publicznych Gminy Zamość (Pana apel do Radnych wypowiedziany publicznie w trakcie sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca 2020 roku).

Przed Organami Gminy Zamość projektowanie budżetowe 2021 roku. Po otrzymaniu od Ministra Finansów informacji o planowanych dochodach własnych budżetu Gminy przyszłego roku (około 70% całości dochodów własnych budżetu) podejmowane będą działania, których celem będzie ograniczenie wydatków bieżących we wszystkich sferach realizacji gminnych zadań. W warunkach posiadanej obecnie wiedzy o stanie finansów budżetu Państwa i finansowych planach Rządu wobec budżetów Gmin nie można przewidzieć zakresu koniecznych decyzji budżetowych 2021 roku.

 

PYTANIE 2:

Wniosek o opracowanie ankiety dotyczącej kursowania autobusów MZK do potrzeb mieszkańców. Ankieta ta powinna zawierać dane takie jak: częstotliwość korzystania MZK przez mieszkańców z poszczególnych sołectw; godziny kursowania autobusów jakie najbardziej są wskazane; jakie są zapotrzebowania w danej miejscowości na kursowanie MZK w sobotę i niedzielę oraz w inne dni świąteczne. Pan Ryszard Puchacz podkreślił, że jest to wniosek również innych mieszkańców, którzy dojeżdżają do pracy komunikacją miejską.

Odpowiedź Wójta Gminy:

W obecnych warunkach porozumienia finansowego zawartego pomiędzy Gminą Zamość i Miastem Zamość nie widzę potrzeby organizacji gminnej akcji zbierania poprzez ankiety opinii Mieszkańców w sprawie obecnego stanu realizacji zadań z zakresu transportu zbiorowego – kursowania autobusów MZK. Są sołectwa w Gminie Zamość do których nie kursują autobusy MZK, a więc ich Mieszkańcy nie korzystają z gminnej dotacji do ceny biletów. Nie wiemy jaka będzie sytuacja w organizacji kursowania autobusów w 2021 roku. Rozmowy z MZK i Miastem będą miały miejsce dopiero w październiku. Środki budżetu Gminy na realizację  zadań będą na pewno ograniczone – mniejsze niż potrzeby. Bieżące uwagi dotyczące kursowania autobusów, szczególnie potrzeby zmian w tym zakresie można przekazywać w sposób w Gminie przyjęty, np. poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi” To funkcjonuje i takie wnioski Mieszkańców z września zostały uwzględnione (Sitaniec).

 

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Łukasz Sierak, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

PYTANIE 1:

Zgodnie z treścią zamieszczonej na stronie internetowej gminy Zamość w zakładce pytania mieszkańców zadane podczas XVII sesji Rady Gminy Zamość z dnia 28 lutego 2020 roku, Pan Łukasz Sierak został tam określony mianem „inny mieszkaniec gminy”. Dziękuje za nobilitację za wyróżnienie, natomiast na przyszłość prosi, aby tytułować go imieniem i nazwiskiem.

Odpowiedź Wójta Gminy:

Mając Pana obecne upoważnienie w przyszłości dostosuję się do Pana uwagi.

 

PYTANIE 2:

Podczas XVII sesji Rady Gminy Pan Łukasz Sierak złożył wniosek dotyczący poprawy bezpieczeństwa na drodze w Mokrem. Z datą 2 kwietnia 2020 r. otrzymał od Pana Wójta odpowiedź, że w bieżącym roku Gminny Ośrodek Obsługi Komunalnej Gminy Zamość nie otrzymywał żadnych sygnałów dotyczących problemów z bezpieczeństwem w ruchu na wskazanym odcinku drogi powiatowej . Zwraca się z pytaniem co ma Gminny Ośrodek Obsługi Komunalnej Gminy Zamość z bezpieczeństwem w ruchu drogowym? W przyszły wtorek, 1 września na terenie szkół rozpoczyna się rok szkolny. Czy w związku z tym Gmina Zamość podjęła jakieś przedsięwzięcia, inicjatywy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci idących do szkoły? Jeśli tak, to prosi o wskazanie jakie, jeśli nie, to pyta dlaczego?

Odpowiedź Wójta Gminy:

Administracja gminna realizuje swoje zadania poprzez Jednostki Organizacyjne. Jedną z nich jest Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość. To do tej Jednostki trafiają zgłoszenia Mieszkańców dotyczące sytuacji na drogach gminnych i będących w zarządzie innych Samorządów. W tej drugiej sytuacji zgłoszenia przekazujemy zgodnie z kompetencjami. W przypadku sołectwa Mokre bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do Szkoły zapewnia chodnik wzdłuż całej drogi powiatowej aż do Szkoły, który realizowany był w ramach środków budżetu Gminy. Przy obiekcie Szkoły jest zlokalizowane oznaczone przejście dla pieszych, a teren Szkoły jest ogrodzony. Gmina zapewnia także dowóz do Szkoły części uczniów.

 

PYTANIE 3:

Prośba kilku mieszkańców miejscowości Mokre, którzy zwracają uwagę na zapadającą się kostkę brukową we wjazdach do posesji, przy drodze powiatowej nr 3249 L. W miejscach tych powstały koleiny. Czy jest możliwość naprawienia w najbliższym czasie powstałych uszkodzeń?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość

Prośba Mieszkańców przekazana została do Starosty Zamojskiego – cytat treści pisma:

W załączeniu przekazuję wniosek zgłoszony podczas obrad XXI sesji Rady Gminy Zamość w dniu 28 sierpnia 2020 roku przez Pana Łukasza Sieraka – Mieszkańca Gminy Zamość, dotyczący:

  • remontu zjazdów i chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3249L „Mokre – Wychody – Zarzecze w miejscowości Mokre. Według wnioskodawcy obecny stan utrudnia poruszanie się pieszych m.in. do szkoły i biblioteki. W załączeniu pismo z uszczegółowieniem miejsc koniecznych do naprawy.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 470 z późn. zmianami) – art. 20 [Zadania zarządcy drogi]:

„Do zarządcy drogi należy w szczególności:
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”

W związku z powyższym proszę o weryfikację oraz zaplanowanie i podjęcie określonego zakresu koniecznych prac na przedmiotowym odcinku drogi, zgodnie z posiadanymi przez kompetencjami.

Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość
24.09.2020 r.