Odpowiedź na zapytanie radnego Jacka Adamczuka

246

Zamość, 08.12.2020 r.
SAO.0003.31.2020

Pan
Jacek Adamczuk
Radny Rady Gminy Zamość

W odpowiedzi na zapytanie złożone w trakcie obrad sesji Rady Gminy Zamość dnia 26.11.2020 roku o treści :
,,Jakie są możliwości zagospodarowania odpadów w postaci opon pochodzenia rolniczego dużego kalibru typu ciągniki, przyczepy, maszyny ?,’’
przekazuję poniższą informację.
System gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, co jest zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2020 r. poz. 797 ). Odpady pochodzące z produkcji rolniczej takimi nie są. Zatem zagospodarowanie odpadów pochodzących z produkcji rolniczej jest obowiązkiem rolnika.
Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie PGK Sp.z.o.o. odbierającej odpady z posesji mieszkańców Gminy Zamość. Nie przyjmują ich również prowadzone przez ten podmiot Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Uzyskałem poniższą odpowiedź od firmy Recykl O.O. S.A. Śrem, która zajmuje się recyklingiem i przyjmuje opony do Cementowni Chełm:
,, Przyjmujemy opony rolnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. obrotu odpadami. Niemniej jednak mamy limit dla osób indywidualnych na przyjmowanie opon. Warunki są takie, że 1 tonę opon rolniczych i gabarytowych pobieramy opłatę recyklingową wysokości 800 zł.,,
Adres to Chełm ul. Fabryczna 6 na terenie Cementowni. Dariusz Wojtkowski Dyrektor Zakładu Chełm ul. Fabryczna 6 +48 725 229 228
Recykl O.O. S.A. 63-100 Śrem Ul. Letnia 3 NIP 777 279 12 58

Wójt
Ryszard Gliwiński

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:
Pan Wojciech Suchowicz – Przewodniczący Rady Gminy Zamość