Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

1133

Wójt Gminy Zamość – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Zamość. Spis zostanie przeprowadzony w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:
1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie gminy Zamość,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
2) Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3)Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
b) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e- mail, ewentualnie miejsce zatrudnienia lub nazwę uczelni w przypadku studentów,
2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ( w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:
1) Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu – 22-4000 Zamość ul. Peowiaków 92. W kopertach z napisem „ Nabór na rachmistrza spisowego – Powszechny Spis Rolny”.
2) Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą nie kompletne nie będą rozpatrywane.
3) Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie Urzędu Statystycznego w Lublinie lublin.stat.gov.pl.
4) Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 84 639-23-64 w. 41
Uwaga:
Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Zamość wynosi: 7

O przyjęciu zgłoszenia przesłanego pocztą decyduje data wpływu – najpóźniej 8 lipca.

Gminny Komisarz Spisowy
Ryszard Gliwiński

Pobierz dokumenty