Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectw Bortatycze oraz Siedliska

156

Informacja Wójta Gminy Zamość w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Bortatycze oraz sołectwa Siedliska.

Na podstawie art. 5a, ust.1 i 2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506), § 9 ust. 6 Statutu Gminy Zamość oraz Uchwały Nr XI/70/15 Rady Gminy Zamość z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zamość, ogłasza się konsultacje społeczne skierowane do mieszkańców sołectwa Bortatycze oraz sołectwa Siedliska, w celu poznania opinii mieszkańców sołectw Bortatycze i Siedliska w kwestii podziału sołectwa Bortatycze, poprzez wyłączenie trzech domostw o numerach 139, 140 i 140G i przyłączenie ich do sołectwa Siedliska.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 03 września 2020 r. do 30 września 2020 r.

Opinie, wnioski i uwagi w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć:

  • do Urzędu Gminy Zamość (biuro podawcze nr 1),
  • drogą elektroniczną na adres mailowy msowinska@zamosc.org.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość
  • za pośrednictwem sołtysa sołectwa Siedliska oraz sołtysa sołectwa Bortatycze.

Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Zamość, w formie ustnej na najbliższej, po przeprowadzeniu konsultacji, sesji Rady Gminy Zamość oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zamość.

Formularz zgłaszania uwag

 

Zarządzenie Nr 319 /20 Wójta Gminy Zamość z dnia 2 września 2020r.

w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczących podziału sołectwa Bortatycze poprzez wyłączenie trzech domostw o numerach 139, 140 i 140G i przyłączenie ich do sołectwa Siedliska.

Na podstawie art. 5a, ust.1 i 2 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506), § 9 ust. 6 Statutu Gminy Zamość oraz Uchwały Nr XI/70/15 Rady Gminy Zamość z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zamość, zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców sołectw Bortatycze oraz Siedliska w kwestii podziału sołectwa Bortatycze, poprzez wyłączenie trzech domostw o numerach 139, 140 i 140G i przyłączenie ich do sołectwa Siedliska.
  2. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców sołectwa Bortatycze i sołectwa Siedliska.
  3. Przedmiotowe konsultacje społeczne przeprowadzone będą w formie publikacji tematu objętego konsultacjami na stronie internetowej www.gminazamosc.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://ugzamosc.bip.lubelskie.pl wraz z formularzem umożliwiającym wyrażenie opinii. Wypełniony formularz konsultacji można przekazywać bezpośrednio do Urzędu Gminy Zamość (biuro podawcze nr 1), drogą elektroniczną na adres mailowy msowinska@zamosc.org.pl, drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, oraz za pośrednictwem sołtysa sołectwa Bortatycze oraz sołtysa sołectwa Siedliska.

§ 2
Określa się:

termin rozpoczęcia konsultacji na dzień – 3 września 2020 r.
termin zakończenia konsultacji na dzień – 30 września 2020 r.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest inspektor ds. społecznych oraz obsługi sołectw Maria Juszczak-Sowińska.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.