Konsultacje społeczne dokumentu „Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027” opracowanego w ramach projektu „RoweLove Roztocze- razem pomimo granic”

134

Informacja Wójta Gminy Zamość w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy dokumentu „Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027” opracowanego w ramach projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”.

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XI/70/15 Rady Gminy Zamość z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zamość:
Ogłasza się przeprowadzić konsultacje społeczne od 04.09.2020 r. do 21.09.2020 r.
Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć:
• do Urzędu Gminy Zamość (Biuro obsługi interesanta nr 1),
• drogą elektroniczną na adres mailowy hsiemienczuk@zamosc.org.pl
Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Zamość oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zamość.

Formularz zgłaszania uwag Plan współpracy

 


 

ZARZĄDZENIE nr 318 /2020
WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ
z dnia 02.09.2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027”

Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XI/70/15 Rady Gminy Zamość z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zamość, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu dokumentu „Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027” zwanego dalej „Dokumentem”.
2.Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu zebranie opinii i uwag mieszkańców gminy Zamość w sprawie projektu Dokumentu.
3.Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców gminy Zamość oraz osób i instytucji spoza gminy z obszaru objętego Dokumentem.
4. Konsultacje społeczne odbywają się w dniach od 04.09.2020 r. do 21.09.2020 r.

§ 2

1.Konsultacje społeczne prowadzone są w formie zbierania elektronicznych lub pisemnych uwag mieszkańców. Wzór Formularza uwag i opinii oraz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Zbieranie uwag mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie informacji o konsultacjach wraz z projektem dokumentu na stronie www.gminazamosc.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zamość.
3. Formularz uwag i opinii należy składać w terminie do 21.09.2020 r. poprzez złożenie Formularza w Biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy Zamość z dopiskiem „Konsultacje społeczne PWT” lub poprzez przesłanie Formularza pocztą elektroniczną na adres: hsiemienczuk@zamosc.org.pl w treści wiadomości podając „Konsultacje społeczne PWT”.

§ 3

Odpowiedzialnym za merytoryczny zakres przedmiotowych konsultacji nad Dokumentem, jest Hubert Siemieńczuk, tel. tel. 84 639 29 59 wew. 62, hsiemienczuk@zamosc.org.pl.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zamość.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński