Gminne ulgi dla Przedsiębiorców w stanie epidemii

1091

Witając 2020 rok, nie myśleliśmy o tym, że przed nami dni z zamkniętymi hotelami, restauracjami, zakładami fryzjerskimi i galeriami handlowymi. Od połowy marca w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 pozostajemy w domach, zamrażając w ten sposób dużą część naszej dotychczasowej aktywność. Efektem tej sytuacji jest między innymi ogromne zamieszanie w procesach gospodarczych. Kołem ratunkowym Rządu dla zmrożonej gospodarki ma być ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone przepisy przewidują pomoc Państwa dla Przedsiębiorców, ale także dają możliwości tworzenia wyjątkowych relacji finansowych na szczeblu lokalnym (gminnym) w zakresie należności o charakterze cywilno-prawnym, oraz podatku od nieruchomości. Niestety, ustawa i jej późniejsze zmiany nie przewidują wsparcia finansowego dla Gmin, które zastosują Przedsiębiorcom ulgi lub w inny sposób utracą dochody w wyniku zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Kraju.
Wykorzystując cytowaną powyżej ustawę, Rada Gminy Zamość na wniosek Wójta Gminy przyjęła w dniu 24 kwietnia 2020 roku trzy uchwały określające ulgi dla Przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zamość, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwalnia się od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 roku z podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:

 1. sprzedaży usług lub towarów:
  a) gastronomicznych, z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu,
  b) hotelarskich i krótkotrwałego zakwaterowania,
  c) fryzjerskich i pozostałych zabiegów kosmetycznych,
  d) związanych z działalnością salonów tatuażu i piercingu,
  e) związanych z turystyką, sportem i rekreacją,
  f) związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki,
 2. świadczeń zdrowotnych: stomatologii lub rehabilitacji.

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 roku terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 roku Przedsiębiorcom, których nie dotyczy czasowe ograniczenie prowadzenia działalności, wynikające z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020, poz. 697) za wyjątkiem: działalności bankowej, pożyczkowej kredytowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, pocztowej i kurierskiej oraz działalności w zakresie: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i gaz, produkcji i sprzedaży paliw, transportu kolejowego, transportu drogowego towarów, sprzedaży hurtowej i detalicznej: artykułów spożywczych, samochodów osobowych i furgonetek.

Uchyla się uchwałę Nr XXVIII/241/16 Rady Gminy Zamość z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

W przypadku branż nieobjętych zwolnieniem z podatku od nieruchomości i przesunięciem terminu płatności rat podatku od nieruchomości Wójt Gminy wnioski Przedsiębiorców będzie mógł rozpatrywać na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Dotyczy to także zobowiązań wynikających z niezapłaconej kwietniowej raty podatku od nieruchomości branż objętych przesunięciem terminu płatności podatku do 30 września (nie można było tego uregulować uchwałą Rady Gminy). Ustawa nie przewiduje ulg w należnościach z tytułu podatku od środków transportowych, gdyż ich raty płatności występują w lutym i wrześniu.

Ulgi w zakresie należności o charakterze cywilno-prawnym w części uregulowane zostały wspomnianą powyżej ustawą – termin wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 roku. W przypadku czynszu dzierżawnego i innych należności ma wciąż zastosowanie Uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2010 roku Nr III/14/10 w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zamość lub jednostkom podległym. Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 mogą składać wnioski do Wójta Gminy. W przypadku zastosowania ulg nie będzie Im naliczana opłata prolongacyjna.

Pełne teksty uchwał

29.04.2020 roku
Ryszard Gliwiński