Fundusz Sołecki w Gminie Zamość

2014

Czym jest FUNDUSZ SOŁECKI? Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie Gminy pieniądze dla Sołectw na realizację inicjatyw lokalnych. O wyodrębnieniu w budżecie Funduszu decyduje Rada Gminy, podejmując stosowną uchwałę. Decyzję o tym, co ma być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego, podejmują Mieszkańcy poprzez głosowanie w trakcie zebrania wiejskiego. Techniczną realizacją wybranego przez Mieszkańców zadania zajmuje się Wójt Gminy (z Administracją).

 

Na jakie zadania można przeznaczyć środki z FUNDUSZU SOŁECKIEGO? O tym, na jaki cel wydatkowane będą środki funduszu sołeckiego decydują Mieszkańcy Sołectwa, zgłaszając konkretne wnioski i głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Wskazane do realizacji zadania zgodnie z art. 2. ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim:

  • mają przyczynić się do poprawy warunków życia Mieszkańców danego Sołectwa,
  • mają być zgodne ze strategią rozwoju Gminy,
  • muszą mieścić się w katalogu zadań własnych Gminy.

Ze środków funduszu sołeckiego nie można realizować przedsięwzięć, do których realizacji zobowiązany jest Powiat, Województwo lub Rząd, np. budowy chodników przy drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz przejść dla pieszych na nich.

 

W jaki sposób Sołectwo może rozdysponować środki FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2021 roku? Propozycje przeznaczenia środków funduszu sołeckiego są przedstawiane podczas zebrania wiejskiego. Mieszkańcy uprawnieni do udziału w zebraniu wiejskim poprzez głosowanie jawne podejmują ostateczną decyzję. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim (oraz głosowania na nim), zgodnie z §18 statutu Sołectwa, mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Zamość. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys. Organizację zebrania wiejskiego określa również statut Sołectwa. Zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy podejmują decyzje o tym, co chcą sfinansować ze środków Funduszu Sołeckiego, musi odbyć się najpóźniej 30 września 2020 r., gdyż do tego dnia Sołtysi mają czas na przekazanie Wójtowi wniosków uchwalonych na zebraniach wiejskich, dotyczących przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2021 rok (art. 5 ust. 4 ustawy o Funduszu Sołeckim).

 

Kto i jak może zgłosić wniosek na zebraniu wiejskim w sprawie wydatkowania środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO? Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat: „wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”. Z powyższego wynika, że prawo składania wniosku na zebraniu wiejskim mają Sołtys lub Rada Sołecka, lub grupa co najmniej 15 pełnoletnich Mieszkańców Sołectwa.

 

Co powinien zawierać wniosek składany na Zebraniu Wiejskim w sprawie przeznaczenia środków FUNDUSZU SOŁECKIEGO? Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim wniosek Sołectwa – cytat: „powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa (…) wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem”. Z powyższego wynika, że podobne wymagania dotyczą wniosku przedkładanego zebraniu wiejskiemu pod głosowanie przez uprawnionych wskazanych powyżej. Wniosek powinien zawierać opis (nazwę) przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć), opis efektu, szacunkowe koszty realizacji oraz krótkie uzasadnienie. Dla uproszczenia procedury w Gminie Zamość przyjęto obowiązujący druk wniosku, który można pobrać ze strony www.gminazamosc.pl – wzór wniosku zamieszczamy też na str. 8 niniejszego Biuletynu. Koszty realizacji przedsięwzięć nie mogą przekraczać kwoty funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu (patrz: tabela w Biuletynie). Uzasadnienie wniosku powinno określać sposób jego realizacji i wskazać, w jaki sposób działania te przyczynią się do poprawy warunków życia Mieszkańców Sołectwa.

 

Co jeszcze trzeba wiedzieć o wydatkowaniu środków Funduszu Sołeckiego? Środki funduszu sołeckiego 2021 trzeba wydać i rozliczyć do końca roku. Nie można ich gromadzić poprzez przeniesienie ich na kolejny rok. Sołectwa mogą podejmować wspólne decyzje o wydatkowaniu środków funduszu. Wówczas potrzebne są uchwały zebrań wiejskich wszystkich Sołectw chcących realizować wspólne zadanie. Realizacja zadania, zgłaszanego do wykonania w ramach środków funduszu sołeckiego, powinna zakończyć się konkretnym wymiernym efektem, który podawany jest w uzasadnieniu wniosku. Dlatego ważne jest, aby środki potrzebne na realizację zgłaszanego zadania współgrały z kwotą funduszu sołeckiego przypadającego Sołectwu i umożliwiały osiągnięcie efektu wskazanego we wniosku. Składane do Wójta przez Sołtysów wnioski podlegają kontroli organów Wojewody i innych służb, np. Najwyższej Izby Kontroli. Ustawa o funduszu sołeckim zobowiązuje Wójta Gminy do analizy składanych wniosków i reakcji w przypadku naruszenia określonych przez Parlament zasad – art. 5 ust. 5 ustawy – cytat: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ust. 2–4, jednocześnie informując o tym sołtysa”. W sytuacji, gdy wniosek wskazuje do realizacji zadanie, nie mieszczące się w kategorii zadań własnych Gminy, działania podejmuje Rada Gminy poprzez jego odrzucenie w trakcie uchwalania budżetu Gminy – art. 5 ust. 11 ustawy o Funduszu Sołeckim – cytat: „Uchwalając budżet, rada gminy odrzuca wniosek sołectwa w przypadku, gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają wymogów określonych w art. 2 ust. 6 lub 7”.

 

Co trzeba zrobić, aby współdecydować o przeznaczeniu środków? Udział w zebraniu wiejskim jest podstawowym warunkiem, gdyż tylko organ stanowiący Sołectwa (zebranie wiejskie) jest prawnie umocowany do tego rodzaju decyzji. Warto zapoznać się z powyższym tekstem oraz innymi materiałami zamieszczonymi na www.gminazamosc.pl (ustawa o funduszu sołeckim, statut Sołectwa). Tam też jest do pobrania druk wniosku składanego w trakcie zebrania wiejskiego. Dobre przygotowanie do udziału w zebraniu wiejskim, a więc i świadome decyzje, mogą zapewnić wcześniejsze rozmowy z Sołtysem i Radnym Rady Gminy. Warto wcześniej omówić sprawę z sąsiadami. W celu dobrego przygotowania wniosku można przed zebraniem napisać do Wójta Gminy Zamość poprzez www.gminazamosc.pl „zadaj pytanie Wójtowi”. W ten sposób warto rozstrzygnąć obawę, czy planowane przedsięwzięcie jest zadaniem własnym Gminy i jakie środki mogą być potrzebne na jego realizację. Informacje o terminach zebrań wiejskich będą w najbliższym czasie zamieszczone na www.gminazamosc.pl. Będziemy je wysyłać także poprzez gminny system powiadamiania sms. Kto jeszcze nie zarejestrował w nim swojego telefonu komórkowego, warto to uczynić. To nic nie kosztuje. Wystarczy wejść na www.gminazamosc.pl i zarejestrować się. Nie podaje się nazwiska tylko numer telefonu i nazwę Sołectwa. Sołtysi będą informować o zebraniach wiejskich m.in. poprzez plakaty. Poprosimy również Księży Proboszczów Parafii o przekazywanie informacji o zebraniach. ZAPRASZAMY NA ZEBRANIA WIEJSKIE we wrześniu. W tym roku odbędą się one w warunkach naznaczonych pandemią koronawirusa. Termin zebrań wiejskich ani też procedury podejmowania tematu nie zostały jednak przez Parlament zmienione. Będziemy więc organizować zebrania w sposób pozwalający zachować bezpieczeństwo zdrowotne. Tym zajmą się Sołtysi i Administracja. Mieszkańców prosimy o zabranie ze sobą maseczek. Tak, jak każdego roku, we wszystkich zebraniach będzie uczestniczył Wójt Gminy Zamość. Będzie to więc okazja do rozmów o innych ważnych sołeckich i gminnych sprawach. Będą też podejmowane inne decyzje budżetowe. ZAPRASZAM NA ZEBRANIA WIEJSKIE. Do zobaczenia.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 28.07.2020 r.

 

Załącznik Zarządzenia Wójta Gminy Zamość nr 292/20 z dnia 23 lipca 2020 r.

Lp. Nazwa Sołectwa Liczba mieszkańców
sołectwa
zameldowanych na pobyt stały i czasowy na dzień 30.06.2020
Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2021 r.
Kwota podstawowa
Wysokość środków przypadających na poszczególne sołectwa w 2021 r.
Kwota zwiększenia
Ogółem wysokość funduszu sołeckiego na 2021 r.
1 Białobrzegi 482 27 718,25 zł 4670,58 32 388,83 zł
2 Białowola 527 29 547,17 zł 5106,63 34 653,80 zł
3 Borowina Sitaniecka, Sitaniec Kolonia od nr 125 do 190 478 27 555,68 zł 4631,82 32 187,50 zł
4 Bortatycze 377 23 450,78 zł 3653,13 27 103,91 zł
5 Bortatycze Kolonia 311 20 768,37 zł 3013,59 23 781,96 zł
6 Hubale 250 18 289,17 zł 2422,5 20 711,67 zł
7 Chyża 524 29 425,24 zł 5077,56 34 502,80 zł
8 Jatutów 721 37 431,83 zł 6986,49 44 418,32 zł
9 Kalinowice 2 124 40 642,60 zł 20581,56 61 224,16 zł
10 Lipsko 858 40 642,60 zł 8314,02 48 956,62 zł
11 Lipsko Kosobudy 131 13 452,70 zł 1269,39 14 722,09 zł
12 Lipsko Polesie 398 24 304,27 zł 3856,62 28 160,89 zł
13 Łapiguz, Sitaniec od nr 464 do 510 591 32 148,30 zł 5726,79 37 875,09 zł
14 Mokre od nr 1 do 311 964 40 642,60 zł 9341,16 49 983,76 zł
15 Płoskie od nr 1 do 544, Mokre od nr 312 do 319 2 370 40 642,60 zł 22965,3 63 607,90 zł
16 Pniówek 976 40 642,60 zł 9457,44 50 100,04 zł
17 Siedliska, Siedliska Kolonia od nr 64 do 92 559 30 847,73 zł 5416,71 36 264,44 zł
18 Sitaniec od nr 1 do 463 1 744 40 642,60 zł 16899,36 57 541,96 zł
19 Sitaniec Kolonia od nr 1 do 124 353 22 475,36 zł 3420,57 25 895,93 zł
20 Sitaniec Wolica 734 37 960,19 zł 7112,46 45 072,65 zł
21 Szopinek 940 40 642,60 zł 9108,6 49 751,20 zł
22 Skaraszów od nr 1 do 67 305 20 524,51 zł 2955,45 23 479,96 zł
23 Skokówka 826 40 642,60 zł 8003,94 48 646,54 zł
24 Wieprzec 142 13 899,77 zł 1375,98 15 275,75 zł
25 Wierzchowiny 168 14 956,48 zł 1627,92 16 584,40 zł
26 Wólka Panieńska 782 39 911,03 zł 7577,58 47 488,61 zł
27 Wólka Wieprzecka od nr 68 do 156 280 19 508,45 zł 2713,2 22 221,65 zł
28 Wysokie 751 38 651,11 zł 7277,19 45 928,30 zł
29 Wychody 243 18 004,67 zł 2354,67 20 359,34 zł
30 Zarzecze 202 16 338,33 zł 1957,38 18 295,71 zł
31 Zwódne 214 16 826,04 zł 2073,66 18 899,70 zł
32 Zalesie 75 11 176,72 zł 726,75 11 903,47 zł
33 Zawada od nr 1 do 607, Siedliska Kolonia od nr 1 do 63 1 907 40 642,60 zł 18478,83 59 121,43 zł
34 Żdanów 870 40 642,60 zł 8430,3 49 072,90 zł
35 Żdanówek 366 23 003,71 zł 3546,54 26 550,25 zł
ŁĄCZNIE 23543 1 014 601,86 zł 228 131,67 zł 1 242 733,53 zł

 

Harmonogram zebrań wiejskich 2020 roku w Sołectwach Gminy Zamość:

Lp. Nazwa Sołectwa Termin zebrania Miejsce
1. Zawada 30.08.2020 r. niedziela, godz. 15:00 Świetlica wiejska w Zawadzie
2. Lipsko 30.08.2020 r. niedziela, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Lipsku
3. Wólka Panieńska 31.08.2020 r. poniedziałek, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Jatutowie
4. Zwódne 01.09.2020 r. wtorek, godz. 18:00 Nieruchomość Sołtysa – posesja nr 58  (namiot)
5. Zarzecze 02.09.2020 r. środa, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)
6. Chyża 03.09.2020 r. czwartek, godz.18:00 Boisko sportowe Chyża (Kolonia) (namiot)
7. Lipsko Polesie 04.09.2020 r. piątek, godz.18:00 Budynek Klubu Abstynenta „Wiarus” w Lipsku Polesiu
8. Siedliska 06.09.2020 r. niedziela, godz.11:00 Świetlica wiejska w Siedliskach
9. Jatutów 20.09.2020r. niedziela, godz.15:00 Świetlica wiejska w Jatutowie
10. Pniówek 06.09.2020 r. niedziela, godz.18:00 Świetlica wiejska w Pniówku
11. Lipsko Kosobudy 07.09.2020 r. poniedziałek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Białowoli
12. Łapiguz 08.09.2020 r. wtorek, godz. 18:00 Obiekt placu zabaw w Łapiguzie
13. Sitaniec Wolica 09.09.2020 r. środa, godz.18:00 Świetlica wiejska w Sitańcu
14. Wychody 10.09.2020 r. czwartek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (budynek byłej szkoły)
15. Hubale 11.09.2020r. piątek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Hubalach
16. Szopinek 13.09.2020r. niedziela, godz.15:00 Świetlica wiejska w Szopinku
17. Białobrzegi 12.09.2020r sobota, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Białobrzegach
18. Płoskie 13.09.2020r. niedziela, godz.18:00 Świetlica wiejska w Płoskiem
19. Żdanów 14.09.2020r. poniedziałek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Żdanowie
20. Wieprzec 15.09.2020r. wtorek, godz.18.00 Świetlica wiejska w Wieprzcu (Budynek byłej szkoły)
21. Skaraszów 16.09.2020r. środa, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Skarszowie
22. Wierzchowiny 17.09.2020r. czwartek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Wierzchowinach
23. Bortatycze Kolonia 18.09.2020r   piątek, godz. 18:00 Posesja Sołtysa (namiot)
24. Skokówka 19.09.2020r. sobota, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Skokówce
25. Mokre 06.09.2020 r. niedziela, godz.15:00 Świetlica wiejska w Mokrem
26. Sitaniec 20.09.2020r. niedziela, godz. 18:00 Świetlica wiejska w Sitańcu
27. Sitaniec Kolonia 21.09.2020r. poniedziałek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Sitańcu
28. Zalesie 22.09.2020r. wtorek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Białowoli
29. Borowina Sitaniecka 25.09.2020r. piątek, godz.18:00 Nieruchomość Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej (namiot)
30. Wysokie 26.09.2020r. sobota, godz.18:00 Obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem
31. Bortatycze 27.09.2020r. niedziela, godz.11:00 Świetlica wiejska w Bortatyczach
32. Wólka Wieprzecka 27.09.2020r.niedziela, godz.15:00 Świetlica wiejska w Wólce Wieprzeckiej
33. Kalinowice 27.09.2020r. niedziela, godz.18:00 Obiekt Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach (namiot)
34. Żdanówek 28.09.2020r. poniedziałek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Żdanówku
35. Białowola 29.09.2020r. wtorek, godz.18:00 Świetlica wiejska w Białowoli


W trakcie Zebrań Wiejskich pamiętaj o zachowaniu dystansu społecznego i założeniu maseczki lub przyłbicy.

Wzór wniosku  Ustawa o funduszu sołeckim  Statut sołectwa