Fundusz alimentacyjny 2020/2021

1241

Podstawowe informacje dotyczące wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną – od 01 lipca 2020 r. za pośrednictwem:
 • Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (mrpips.gov.pl),
 • Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP(http://epuap.gov.pl/),
 • bankowości elektronicznej,
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od 01 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Wnioski w wersji papierowej można pobierać od 20 lipca 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł – od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna, do ukończenia 18. roku życia, w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, w przypadku, gdy posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 900 zł (kryterium dochodowe w tej wysokości ma zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 01.10.2020 r.). Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach w przypadku dochodów innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (oryginał) albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą (oryginał),
 • dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii, a oryginał okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy:

 • do 31 sierpnia – przyznanie i wypłata świadczeń następuje do dnia 31 października,
 • w miesiącu wrześniu – przyznanie i wypłata świadczeń następuje nie później niż do 30 listopada,
 • w miesiącu październiku – przyznanie i wypłata następują nie później niż do 31 grudnia,
 • w miesiącu listopadzie – ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następują do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku – ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń następują do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem tel. (84) 639 52 01, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zmiany dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu pod adresem: www.gopszamosc.naszbip.pl.

GOPS