„Dobry start” 2020 r. – kolejna transza wsparcia dla uczniów

1393

Podstawowe informacje nt. zasad wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w 2020 roku. Program startuje 01 lipca 2020 r., a wnioski można składać do 30 listopada 2020 r. Jednak obowiązują różne daty startowe składania wniosków w zależności od tego czy złożenie nastąpi drogą e-mail, czy też tradycyjnie w formie wersji papierowej. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu na ul. Szczebrzeskiej 120 uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), na stronie empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii lub za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną;
  • tradycyjnie (w wersji papierowej) – od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 /sala obsługi/. Wnioski złożone po upływie terminu, tj. po 30 listopada 2020 r., pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski w wersji papierowej można pobrać od dnia 20 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120 /sala obsługi/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (84) 638 52 01.

Wsparcie z programu” Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, w tym także w szkole policealnej i w szkole dla dorosłych. Program nie obejmuje studentów.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku, w wysokości 300 zł na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (realizujące roczne przygotowanie przedszkolne – tzw. zerówka w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego),
  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia, złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji, odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku wystąpienia zmian, mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”, osoba ubiegająca się o świadczenie „Dobry start” jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie, jest obowiązana do jego zwrotu.

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń „Dobry start” można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem telefonu (84) 639 52 01, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Zmiany dotyczące świadczeń „Dobry start” będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu pod adresem: www.gopszamosc.naszbip.pl.

GOPS