Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Zamość za 2018 r.

316

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r poz.506) Wójt Gminy Zamość przedstawia Radzie Gminy Zamość Raport o stanie Gminy Zamość w terminie do 31 maja 2019r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Zamość za 2018r. zabierają glos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Zamość.

Zgodnie z ust. 8 art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Zamość odbędzie się 27 czerwca 2019r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019r. (środa) do godziny 15.30 w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.

Przykładowy wzór formularza zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 1) oraz w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92.

Zgłoszenie   Raport o stanie gminy