Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych nad robotami elektrycznymi przy realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie”

806
Treść zapytania Załączniki Oferty które wpłynęły